Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlaste sa k svojmu uctu

Uzi. Meno *
Heslo *
Zapamatat si

Vytvorit ucet

Polia oznacene hviezdickou (*) su povinne.
Meno *
Uzi. Meno *
Heslo *
Overenie hesla *
Email *
Overenie emailu *

 

 

 

Záverečný účet Obce

za rok 2015

 

 

 

V Michale nad Žitavou,  máj 2016

 

Záverečný účet obce za rok 2015 obsahuje:

 

 

 

1.      Rozpočet obce na rok 2015

 

2.      Rozbor  plnenia príjmov za  rok 2015

 

3.      Rozbor  plnenia výdavkov za rok 2015

 

4.      Výsledky  hospodárenia za rok 2015

 

5.      Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

6.      Finančné usporiadanie vzťahov voči:

-          zriadeným právnickým osobám

-          založeným právnickým osobám

-          štátnemu rozpočtu

-          štátnym fondom

-          ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

 

7.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

 

8.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

 

9.      Návrh uznesenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Michal nad Žitavou za rok 2015.

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

        Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2014 uznesením č. 25/2014.

 

PRÍJMY:

 Schválený

Bežné príjmy

486 550    

Vlastné príjmy ZŠ

8 200

Rozpočtové  príjmy  spolu:

494 750

 

 

VÝDAVKY:

 

Bežné výdavky

158 250

Výdavky ZŠ s MŠ

336 500

Rozpočtové  výdavky  spolu:

494 750

 

Rozpočet bol počas roka 2015 zmenený  5  krát:

-          prvá  zmena  schválená dňa 13.1.2015  uznesením č. 2/2015

-          druhá zmena schválená dňa 25.3.2015  uznesením č. 4/2015

-          tretia zmena schválená dňa 25.6.2015  uznesením č. 6/2015

-          štvrtá zmena schválená dňa 15.10.2015  uznesením č. 8/2015

-          piata  zmena schválená dňa 10.12.2015  uznesením č. 9/2015

 

Po zmene bol rozpočet nasledovný :

 

PRÍJMY:

 Schválený

Upravený

Čerpanie 2015

Bežné príjmy

486 550   

586 818

586 817,78

Vlastné príjmy ZŠ

8 200

    13 600

13 599,61

Rozpočtové  príjmy  spolu:

494 750

600 418

600 417,39

VÝDAVKY:

 

 

 

Bežné výdavky

158 250

209 196

209 196,06

Výdavky ZŠ s MŠ

336 500

 384 716

384 714,76

Rozpočtové  výdavky  spolu:

494 750

593 912

593 910,82

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2015

 

Rozpočet upr. na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

586 818

                  586 817,78

                  100 %

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy /100/:

 

Rozpočet upr. na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

229 277

229 277,29

100 %

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111/

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  191 049,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 191 048,76 €.

b) Daň z nehnuteľností /121/

Z rozpočtovaných 26 542,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 26 542,43 €.

c) Daň za psa /133001/ – rozpočtovaných 472,- €, skutočnosť  472,60 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva /133012/rozpočtovaných 288,- €, skut.  288,-  €

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /133013/ - rozpočtovaných      6 012,- €, skutočnosť  6 012,- €

f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočtovaných 4 914,- €, skutočnosť  4 913,50 €

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy /200/:

 

Rozpočet upr. na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

21 725,-

                21 724,67

                 100,- %

 

a) Iné príjmy z podnikania /211/

Prevod z rekultivačného fondu – z rozpočtovaných 3 515,- € bol príjem 3 514,73 €.

 

b) Príjmy z vlastníctva majetku /212/

Z rozpočtovaných 6 193,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 6 193,18 €. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

 

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /221, 223/

Z rozpočtovaných 12 017,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 12 016,76 €.

Poplatky a platby -  ostatné poplatky - správne, predaj tovarov a služieb – zapož.vlečky, mikrobusu, predaj smet.nádob, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, za energie v nájme,  platby za stravu dôchodcovia.

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy /243, 292/ :

 

Rozpočet upr. na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

1 613,-

1 613,72

100,04 %

 

a)      úroky z účtov finančného hospodárenia

      príjmy tvoria z rozpočtovaných 139,- €  skutočnosť vo výške 138,97 €

b)     zo stávkových terminálov a iné /reklama/

z rozpočtovaných 1 474,- € bola skutočnosť 1 474,75 €.

 

 

4)  Ostatné príjmy – transfery /291, 300/ :

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

334 203,-

334 202,10

100 %

 

a)      Vrátené prostr.od rozpočtovej organizácie /291/

      príjmy tvoria z rozpočtovaných 725,- €  skutočnosť vo výške 724,62 €.

b)     Tuzemské bežné granty a transfery /311, 312/

311 – Tuz.bežné granty na kultúru - z rozpočtovaných 3 695,- € bola skutočnosť          3 695,- €.

312 – Tuz.bežné granty a transf.- z rozpočtovaných 329 783,- € bola skutočnosť 329 782,48  €.

 

a/ granty a transfery

Obec v roku 2015 prijala nasledovné granty a transfery :

 

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v Eur

Účel

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

300,-

podpora športu - MDD

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

400,-

posedenie seniorov

 1.  

Min.vnútra SR

1 864,69

matrika

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.školstva

312 335,58

školstvo

 1.  

Min.vnútra SR

220,11

register obyvat.

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.star.o ŽP

62,45

životné prostredie

 1.  

ÚPSVaR Šurany

906,28

stravné a škol.pom. pre deti v HN

 1.  

Úrad práce Nové Zámky

11 437,30

aktivačné práce

 1.  

MŽP SR

2 517,50

ošetrenie stromov

 1.  

Min.vnútra SR

438,57

referendum

 1.  

Nad.Sl.Sp.

2 995,-

TJ - projekt

 

SPOLU

333 477,48

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané ako dotácie na prenesený výkon štátnej správy a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

5) Nerozpočtované P

Skládka – P z podnikania

2 118,30 €

               -  úroky

   0,03 €

SF – P z BÚ

338,32 €

SPOLU:

2 456,65 €

 

 

 

 

Vlastné príjmy Základnej školy boli vo výške

13 600,- €.

 

3. Rozbor  plnenia výdavkov za rok 2015

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

209 196

211 010,10

                 100,87 %

 

1) Bežné výdavky : - obec

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

209 196

209 196,06

100  %

 

v tom :                                                                                                                           v Eurách

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01  Výdavky verejnej správy

134 513

134 859,13

100,26

02  Obrana – civilná ochrana

240

240,-

100

03  Verejný poriadok a bezpečnosť

2 543

2 543,-

100

05  Ochrana životného prostredia

7 156

8 624,27

 120,52

06  Bývanie a občianska vybavenosť

18 375

18 374,96

100

07  Zdravotníctvo

3 327

3 326,59

99,99

08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo

 33 550

33 549,48

 100

09  Vzdelávanie  

2 909

2 909,56

100,02

10  Sociálne zabezpečenie

6 583

6 583,08

100

Spolu

209 196

211 010,10

100,87 %

 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 61

Z rozpočtovaných 61 976,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 61 976,02 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra,  matriky,  a zamestnancov na aktivačných prácach.

b) Poistné a príspevok do poisťovní 62

Z rozpočtovaných  26 619,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 26 620,82 €, čo je 100,01 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby 63

Z rozpočtovaných 106 260,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 107 726,77 €, čo je 101,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery 64

Z rozpočtovaných 14 341,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 14 686,49 €, čo predstavuje 102,41 % čerpanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0

0

0

 

 

4) Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

 

Bežné príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

13 600

13 599,61

100 %

 

Bežné výdavky :

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

384 716

                  384 714,76

100 %

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,  z toho :

                                                                rozpočet                                  skutočnosť

09 12  Základná škola                            313 930,- €                               313 925,91 €

09 11  Materská škola                              36 516,- €                                 36 514,-    €

09 60  Školská jedáleň                             25 750,- €                                 25 752,85  €

09 50  Školský klub                                   8 520,- €                                    8 522,-    €

 

 

Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výsledky hospodárenia za rok 2015

 

1)        HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona 583/2004 Z.z.

 

 

 

príjmy

výdavky

príjmy ZŠ

výdavky ZŠ s MŠ

bežné                     kapitálové                  fin.operácie         spolu

 

586 817                                                                                     586 817

-     209 196                        -                                                      -    209 196    

         13 600                                                                                       13 600

     -     384 715                                                                               -    384 715

 

 

               6 506                       -                                                      =        6 506

 

 

 

2)        HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b zákona 583/2004, ako zdroj tvorby RF podľa § 15 ods.4 a § 6 ods.6  

 

 

príjmy

výdavky

  príjmy ZŠ

výdavky ZŠ s MŠ

bežné                     kapitálové                   spolu

 

      586 817                                                          586 817

 -    209 196                        -                         -      209 196                                       

        13 600                                                            13 600

 -    384 715                                                   -     384 715

 

              6 506                        -                        =          6 506 

 

3)      HV   akruálny, t.j. rozdiel medzi tr.5 a 6 /náklady  - výnosy/:

 

 

 

účt.tr. 6

účt.tr. 5

obec                          ZŠ s MŠ                   

 

      326 118                     413 026                        

      340 859                     411 344                   

 

   -       14 741                    -    1 682                     

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond /BR-KR= VH/

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Obec mala v roku 2015 prebytok  hospodárenia vo výške 6 506,- €.

                              

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v Eurách

PZ  k 1.1.2015

68,68

Prírastky - povinný prídel -   1  %                  

366,08

               - ostatné prírastky

0

Úbytky   - stravovanie                   

345,71

              - ostatné úbytky                                              

0

KZ  k 31.12.2015

89,05

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči :

 

a.       zriadeným a založeným právnickým osobám

b.      štátnemu rozpočtu

c.       štátnym fondom

d.      ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 1. Finančné usporiadanie voči hospodárskej činnosti - skládka

 

            Obec má hospodársku činnosť – skládku komunálneho odpadu. Od 1.7.2009 prebiehalo uzatvorenie skládky na komunálny odpad a 1.9.2011  bola skládka skolaudovaná  a uzatvorená. Na skládku sa ukladá len stavebný odpad.

     

      Celkové výnosy                             2 118,32 €

Celkové náklady                            5 644,33 €

              

Hospodársky výsledok – strata   -  3 526,01 €          

 

 

 

 

 1.  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

 

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu :

- bežné výdavky

 

 

- 2 -

Suma  poskytnutých

prostriedkov

v roku 2015

 

- 3 -

Suma  použitých prostriedkov v roku 2015

 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

MŽP SR

Environmentálny fond – program obnovy dediny 2015  „Ošetrenie stromov v  miestnom cintoríne“

2 517,50 €

2 517,50 €

0

 

 

2 517,50 €

2 517,50 €

0

 

 

 

 1.  Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 

 

 

 1. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce   č. 4/2005 schválené uznesením č. 18/051412 o poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

 

Suma  poskytnutých

prostriedkov

v roku 2015

 

 

Suma  použitých prostriedkov v roku 2015

 

 

 

 

Rozdiel

 

Občianskym združeniam a nadáciám -   

Červený kríž

 

200,-

 

200,-

 

0

Občianskym združeniam a nadáciám -   

SZ zdravotne postihnutí

 

300,-

 

300,-

 

0

Bežný transfer na Telovýchovnú jednotu

Michal nad Žitavou

 

6 275,-

 

6 275,-

 

0

Bežné transfery občianskemu združeniu, nadáciám – Erko

 

200,-

 

200,-

 

0

 

 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov 

PS  k  1.1.2015

KZ  k  31.12.2015- netto

Ø  Neobežný majetok spolu

  1 719 922,43

1 661 693,10

Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

  1 582 383,07

1 524 153,74

Dlhodobý finančný majetok /CP/

 137 539,36

137 539,36

Ø  Obežný majetok spolu

 173 291,91

174 182,83

Zásoby

0

0

Zúčtov.medzi subjekt. ver.spr.

39 600,85

36 463,33

Pohľadávky dlhodobé

0

0

Pohľadávky krátkodobé

 1 298,11

1 020,14

Finančný majetok

132 392,95

136 699,36

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Ø  Časové rozlíšenie aktív

0

0

SPOLU

  1 893 214,34

1 837 424,11

P A S Í V A

Názov

PS  k  1.1.2015

KZ  k  31.12.2015

Ø  Vlastné zdroje krytia majetku

  1 164 951,61

1 044 363,51

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

1 164 951,61

1 044 363,51

Ø  Záväzky

  7 428,35

106 964,83

Rezervy

1 000,-

96 805,85

Zúčtovanie medzi subj.ver.správy

0

0

Dlhodobé záväzky /SF/

  68,68

89,05

Krátkodobé záväzky

6 359,67

10 069,93

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

0

0

Ø  Časové rozlíšenie pasív

 720 834,38

686 095,77

SPOLU

1 893 214,34

1 837 424,11

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

-          dodávatelia                                                                     603,33  €

-          zrážky                                                                          1 493,03  €

-          voči zamestnancom - mzda                                         3 688,05  €

-          voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia      3 108,20  € 

-          voči ostatným priamym daniam                                     502 96  €

-          krátkodobé rezervy     /audit/                                          640,-    €

 

 

 

 

 

V Michale nad Žitavou,   dňa  2.5.2016

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:  28.6.2016