Vestník vlády Slovenskej republiky r.31

Ročník  31                                    Uverejnená 23. apríla 2021

194 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: 

 1. prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona, 
 2. prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), c) fitness centrá,  
 3. prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 4. prevádzky verejného stravovania.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

 1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne[1]) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,[2])
 2. prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6,
 3. prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo výhradne v exteriérových priestoroch, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 12,
 4. fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 13.

§ 2

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a  z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení a v prípade písm. h) i zákazníkom nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, alebo na čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadení starostlivosti o ľudské telo,
 2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 4. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 5. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 6. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 7. povinnosť podľa písmena f) sa taktiež nevzťahuje na teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 90 m2;  za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 6.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 2. cestujúci môžu sedieť iba spôsobom maximálne dve osoby v jednom rade.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 2. do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 3. počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 4. vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 5. zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
 6. zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu,
 7. zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 2. po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy[3]) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku[4]) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
 2. po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér  najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 3. pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 4. počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára, 
 5. zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

(6)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
 2. obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 3. pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 4. pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy, 
 5. obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 6. neprevádzkovať pitné fontánky,
 7. zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(7)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z)  zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. uzavrieť zariadenia kabínkových lanoviek,
 2. každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 3. zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 4. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

(8)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 2. zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 3. zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 4. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 5. dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby držiteľom Dekrétu kandidáta podľa prílohy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta podľa prílohy, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti so športovou prípravou držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy  alebo kvalifikačných pretekov Dekrétov kandidáta podľa prílohy,
 2. neumožniť vstup iných osôb ako držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy do prevádzky.

(10) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. j), nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j),
 2. neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) do prevádzky,
 3. zamestnanec sa pre potreby § 4 ods. 2 písm. j) považuje za osobu zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia. 

(11) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
 2. príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 3. personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky, vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,
 4. ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 5. zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),
 6. samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.

(12) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. c) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
 2. pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán, c) zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi,
 3. pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom,  samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov 

(napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje,

 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi, 
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

(13) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
 2. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 3. zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

(14)  Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií

a výstavných siení nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky.

§ 3

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona saprevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

§ 4

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
 • Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu, 
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, e) voľby,
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných  pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Extraliga ženy (basketbal – ženy),
 • výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom  RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia. 

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 
 2. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 3. zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až j),
 4. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a  predmetov,
 5. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 6. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 7. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 8. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  1. zákaz podávania rúk,
 9. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
  1. partnerov, 
  1. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
  1. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 
  1. osoby usadené v hľadisku podujatia, 
  1. osoby školiace voči osobám školeným,
  1. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 10. všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
 11. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 12. v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; zároveň to neplatí ani pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 4. dodržiavať respiračnú etiketu,
 5. z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 6. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 7. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, 
 8. zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 9. zakazuje sa podávanie rúk,
 10. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 11. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 12. počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z  plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 3. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 4. hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 5. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  1. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  1. zákaz podávania rúk,
 6. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 7. zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. h) dodržiavať nasledovné podmienky:

 1. hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
 2. testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

§ 5

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR,ktorou sa

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

§ 7 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. apríla 2021. 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha 

 k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. 194/2021 V. v. SR


[1] ) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[2] ) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

[3] ) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[4] ) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.