január 2020 archive

Združenie kmeťovských vinohradníkov Vás pozýva na výstavu vín

Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy

Výberové konania na riaditeľa školy Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy Základné informácie Výberové konanie na miesto riaditeľa škôl a školských zariadení sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výberové konanie na vymenovanie …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 8/2020

Návrh na U Z N E S E N I E                         z  8 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                                zo dňa 28.1.2020                                    Obecné zastupiteľstvo na 8.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: 2.  Schválenie programu rokovania 4.  Kontrolu uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného      úradu od  posledného obecného zastupiteľstva 5.  Správu o vývoji financií v obci …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 8 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.januára 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola uznesenia …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku                   školstva.  Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ na rok 2020 Kategoria škôl a školských zariadení Početv detí k 15.9.2019 Koeficient NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004 Vzorec Výsledok v Eur Normatív na jedného …

Chcem vedieť viac

Reakcia Starostu obce na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci.

Reakcia na vyjadrenia občanov obce, počas 7. obecného zastupiteľstva a na facebooku, na financovanie školstva v našej obci. Na 7. OZ dňa 16.12.2019 a po uvedenom obecnom zastupiteľstve, počas             vianočných sviatkov na fecebooku, odznelo viacero nepravdivých, zavádzajúcich             informácií, ohľadom financovania originálnych kompetencií v školstve v našej obci.             Oponenti  útočili aj na moju osobu, že zavádzam a klamem.             Vianočné obdobie je pokladám …

Chcem vedieť viac

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2020

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka.                        3.1.2020                  17.07.2020                     17.1.2020                  31.07.2020                        31.1.2020                  14.08.2020                     14.2.2020                  28.08.2020                      28.2.2020                  11.09.2020                     13.3.2020                  25.09.2020                     27.3.2020                    9.10.2020                     10.4.2020                  23.10.2020                     24.4.2020                    6.11.2020                       8.5.2020                  20.11.2020                     22.5.2020                    4.12.2020                       5.6.2020                  18.12.2020                     19.6.2020                  31.12.2020                       3.7.2020 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER …

Chcem vedieť viac

Triedený zber 2020 – plán zberov

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE Plasty Patria sem: (Podľa možnosti prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek) Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP Polystyrén penový, neznečistený Z veľkoobjemových plastov len bedničky, plastový nábytok,  bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky) Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami …

Chcem vedieť viac