5. februára 2020 archive

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je pozemok p.č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 246 m2,  kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Termín podávania návrhov je od 11.2.2020 – 27.2.2020 do 13,00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 27.2.2020, osobne na …

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č.276

 Dátum zverejnenia: 10.2.2020 Obec Michal nad Žitavou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552 / 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme …

Chcem vedieť viac