269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

ZBIERKA  ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2020

Vyhlásené: 1. 10. 2020   Časová verzia predpisu účinná od: 1.10.2020 Obsah dokumentu je právne záväzný.

269 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešeniadruhej vlny koronavírusu COVID-19

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhláseného núdzového stavu.1)

§ 2

Organizácia výroby a organizácia služieb

 • Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám, určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie činnosti určených karanténnych zariadení.
 • Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
 • Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
 • Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 2 a 3 a na podporu činností orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, ako aj na iné strategické účely.
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní na stránke www.korona.gov.sk
 • zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorý určí karanténne zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 2 a 3,
 • zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

(8) Financovanie karanténnych zariadení sa riadi výnosom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.

§ 3

Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona na účel

 1. reprofilizácie lôžkového fondu Slovenskej republiky v schválených počtoch pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na infektologický profil prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa vývoja epidemiologickej situácie v príslušnom regióne,
 2. vykonania hygienických opatrení a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
  1. Na realizácii opatrení podľa odseku 1 sa podieľajú okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
  1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona a určeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa vývoja epidemiologickej situácie v príslušnom regióne.
  1. Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona.
  1. Vyšší územný celok v súlade s preneseným výkonom štátnej správy podľa osobitného predpisu3) vo svojej pôsobnosti vyrozumie všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých, lekárov špecializovaných ambulancií a ambulancie pohotovostnej služby o uložení pracovnej povinnosti, to znamená o povinnosti zotrvať na svojom pracovisku a poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľstvu.

§ 4

Organizácia dopravného zabezpečenia

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) zákona na účel zabezpečenia

 1. osobnej autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 2 a 3,
 2. nákladnej dopravy na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami podľa § 2 ods. 2 a 3 tovarom,
 3. nákladnej dopravy na prepravu pohotovostných zásob zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na určené miesto v spolupráci so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
 4. mestskej osobnej autobusovej dopravy, prímestskej osobnej autobusovej dopravy a diaľkovej osobnej autobusovej dopravy na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.
  1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí v rozsahu svojej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona a určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel realizácie opatrení podľa odseku 1 písm. a) a c).
  1. Vyššie územné celky určia v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona a určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel realizácie opatrení podľa odseku 1 písm. b), c) a d) v rozsahu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.
  1. Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8,§ 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
  1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určí spôsob predkladania prepravných požiadaviek prostredníctvom orgánov krízového riadenia.
  1. Vyšší územný celok
 5. v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja kontroluje spôsob zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia,
 6. poskytne zmluvným dopravcom súčinnosť pri aktualizácii cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.

§ 5

Organizácia sociálneho zabezpečenia

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 1. usmerňuje postupy realizácie opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
 2. usmerňuje a koordinuje výkon pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb v období krízovej situácie,
 3. metodicky usmerňuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovanie sociálnych služieb verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v období krízovej situácie,
 4. zadáva úlohy a opatrenia vyšším územným celkom, obciam a ostatným poskytovateľom sociálnych služieb na zabezpečenie riešenia krízovej situácie fyzických osôb, rodiny alebo komunity poskytovaním sociálnych služieb,
 5. zabezpečuje usmerňovanie výkonu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu na účely plnenia úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 6. zabezpečuje usmerňovanie a koordinovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 7. poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na účel koordinovania špeciálnych výchovných zariadení.
  1. Vláda nariaďuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel realizácie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 zabezpečiť aktiváciu určených centier sústredeného sociálneho zabezpečenia.
  1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo vyšší územný celok určí v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona a určeným poskytovateľom sociálnych služieb podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie.
  1. Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona.
  1. Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykoná raz mesačne alebo na vyžiadanie aktualizáciu vybraných registrov do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie na účely vydávania príkazov na pracovnú povinnosť.
  1. Obce, mestá a vyššie územné celky zadávajú a aktualizujú potrebné údaje o zariadeniach sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
  1. Okresný úrad usmerňuje a koordinuje obce a mestá pri zadávaní alebo aktualizácii potrebných údajov o zariadeniach sociálnych služieb vo svojej územnej pôsobnosti do špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.

§ 6

Použitie štátnych hmotných rezerv

 • Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia podľa

osobitného predpisu.4)

 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí na základe požiadaviek podľa odseku 1
 • uvoľnenie hmotných rezerv,
 • použitie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva a taktiež na zabezpečenie činnosti zasahujúcich záchranných zložiek integrovaného záchranného systému alebo pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie,5) ako aj prvkov kritickej infraštruktúry, ktoré zabezpečujú základný chod štátu a hospodárstva,
 • použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu.

§ 7

Pracovná povinnosť

 • Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia a určených subjektov hospodárskej mobilizácie.
 • Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.
 • Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.

§ 8

Vecné plnenie

 • Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. t) zákona podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia, určených subjektov hospodárskej mobilizácie a pre potreby doplnenia vecných prostriedkov a poskytnutia ubytovania ozbrojeným silám a záchranným zložkám integrovaného záchranného systému, ktoré budú zasahovať v ohrozenom území na účel zmiernenia následkov krízovej situácie alebo na zabezpečenie karantény chorých fyzických osôb.
 • Ten, komu je doručený vydaný písomný príkaz podľa odseku 1, je povinný si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.
 • Pri vydávaní príkazu na vecné plnenie spolupracuje okresný úrad s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.

§ 9

Poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola

informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč

Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. v) zákona subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona na účel informovania verejnosti o nariadených opatreniach hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia. Informácie verejnosti budú poskytovať zástupcovia príslušných ministerstiev alebo iných subjektov hospodárskej mobilizácie, poverené vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia.

§ 10

Financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie

 • Výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.
 • Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý je správcom alebo účastníkom rozpočtovej kapitoly medzirezortného rozpočtového programu 06H podľa osobitného predpisu.6)
 • Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okresnému úradu,
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Rozhlasu a televízii Slovenska,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sociálnej poisťovni,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
  • Subjekt hospodárskej mobilizácie určený rozhodnutím alebo písomným príkazom na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 pre iný subjekt hospodárskej mobilizácie si uplatňuje finančné prostriedky u tohto subjektu.
  • Výdavky obcí a vyšších územných celkov spojené s vykonaním opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 a výdavky podľa odseku 4 uplatnené subjektom hospodárskej mobilizácie určeným rozhodnutím alebo písomným príkazom predsedu vyššieho územného celku uhrádza subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy vykonané, inak sú uhrádzané formou dotácií podľa osobitného predpisu.7)

§ 11

Spoločné ustanovenia

 • Subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie môže požiadať príslušný okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona, ak je na základe vydaného písomného príkazu na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie personálne zabezpečenie jeho výkonu alebo vecné prostriedky určené na jeho výkon nepostačujúce; požiadať môže v elektronickej podobe prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v listinnej podobe.
 • Zamestnanec určeného subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný podľa § 19 ods. 2 zákona zotrvať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 a jeho pracovné miesto v organizačnej štruktúre subjektu je potrebné na zabezpečenie vykonania opatrenia hospodárskej mobilizácie. Takémuto zamestnancovi sa nevydáva príkaz na pracovnú povinnosť, ale vzťahuje sa na neho pokuta podľa § 32 ods. 2 zákona.
 • Na subjekt hospodárskej mobilizácie vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sa nevzťahuje vecné plnenie na poskytnutie vecných prostriedkov podľa § 19 ods. 2 zákona, ktoré potrebuje na zabezpečenie jeho vykonania. Takémuto subjektu hospodárskej mobilizácie sa nevydáva príkaz na vecné plnenie pre vecné prostriedky, ktoré potrebuje na zabezpečenie vykonania nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie.
 • Písomný príkaz vydaný podľa § 2 až 9 sa zasiela v elektronickej podobe alebo je doručený v listinnej podobe.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

1) Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 181/2006 Z. z. 2) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.

 • § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • § 19 ods. 8 zákona č. 372/2012 Z. z.
 • § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • § 11 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.