(Žiadny nadpis)

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“):

Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou

Číslo konania: 52/2019

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub inváznych rýchlorastúcich drevín  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona a to Agátu bieleho, Bazy čiernej, Šípovej ruži

Dotknuté územie: k.ú. Dedinka .parc.č.: 2217, 2218

Žiadateľ: Obec Dedinka v zastúpení Viera Belanová starostka obce

Dátum zverejnenia informácie:27.2.2019 o 16,00 hod

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom  v tomto  konaní : do 6.3.2019

5 pracovných dní   od zverejnenia informácie, písomne na uvedenú adresu  alebo elektronicky na adresu: Obecný úrad Michal nad Žitavou, 941 62 Michal nad Žitavou č.160
                  porubsky@michalnadzitavou.sk

Zvesené, bude: 7.3.2019 po 16,00 hod.

Poznámka: Okresný úrad  Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie

23.2.2016 určil Obec Michal nad Žitavou, pre Obec Dedinka, na vydávanie rozhodnutí o výrube drevín, ktoré chce realizovať Obec Dedinka.