Úradná tabula

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku,ktorého je výlučným vlastníkom.Predmetom predaja sú pozemky: p.č. 119/5 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2,                                                       p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 724 m2,                               a stavba – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5.  Kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Termín podávania návrhov je …

Read more

Predseda komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Vás pozýva

P o z v á n k a Dňa 12.5.2020 o 17,00 hod. pracovné stretnutiekomisie, do sály KD PROGRAM : 1.) Otvorenie 2.) Prerokovanie žiadosti  o vyjadrenie k investičnému zámeru FRADEX group     s.r.o. Zlaté Moravce, vybudovať v obci Michal nad Žitavou STK,EK a OK. 3.) Prerokovanie pripomienok 13 občanov obce Michal nad Žitavou,      adresovaných poslancom OZ, ohľadom nesúhlasu s výstavbou      uvedenej stavby.  4.) …

Read more

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Ladislav Matula

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom …

Read more

UZNESENIE č. 9/2020

U Z N E S E N I E zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou zo dňa 23.04.2020 Obecné zastupiteľstvo na 9. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát, za ospravedlnenú neprítomnosť náhradníka Mateja Oškerského sa neuskutočnilo.       B.  Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce p. Petra Drahoša. …

Read more