Rozhodnutie správneho konania č.: 351/2019 – výrub 3 stromov

Č. j. 351/2019                                                                 V Michale nad Žitavou, 31.12.2019

R O Z H O D N U T I E

ObecMichal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Ing. Petra Macáka, sídlisko Lúky 1116/28 952 01 Vráble zo dňa 17.12.2019 podľa § 47 ods. 3 zákona a v súlade s ustanovením § 46  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

Ing. Petra Macáka, sídlisko Lúky 1116/28 952 01 Vráble

  1. s ú h l a s

na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú pri starej sýpke, na pozemku KN-C č. 121, 124 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Michal nad Žitavou

Jedná sa o  dreviny :

2 ks, orech kráľovský, Juglas nigra, obvod kmeňov vo výške 130 cm nad zemou: 190 cm,

130 cm a 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou : 130 cm.           

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné podmienky vykonávania výrubu :

  1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne od 1.10. 2019 do 31.3.2020 a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
  2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v   bezprostrednej blízkosti smrekov.
  3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi  p o v i n n o s ť :

Zrealizovať náhradnú výsadbu 3 ks sadeníc drevín druhu ľubovoľné ovocné stromy, ktoré budú vysadené: na pozemku pri starej sýpke na pozemku KN-C č. 121,122,123,124 k. ú. Michal nad Žitavou v jarnom/jesennom období v termíne do 30.11.2021.

O d ô v o d n e n  i  e :

Žiadateľ Ing. Peter Macák  požiadal dňa: 17.12.2019 Obec Michal nad Žitavou o udelenie súhlasu na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na pozemku pri starej sýpke na pozemku KN-C parcelné č. 121, 124  k.ú. Michal nad Žitavou .Žiadosť bola odôvodnená plánovanou výstavbou rodinného domu.

Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 18.12.2019 oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 30.12.2019 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných stromov, bol spresnený druh drevín  a boli premerané obvody kmeňov. Jedná sa o dreviny druhu

2 ks, orech kráľovský, Juglas nigra, obvod kmeňov vo výške 130 cm nad zemou: 190 cm,

130 cm a 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou : 130 cm.

Dôvody uvedené v žiadosti boli preskúmané na mieste a po objasnení stavebného zámeru žiadateľa, boli uznané ako opodstatnené, uvedené stromy sú prekážkou pri plánovanej výstavbe rodinného domu. Okrem toho stromy 1 ks orech kráľovský s obvodom kmeňa 190 cm a smrek obyčajný s obvodom kmeňa 130 cm rastú blízko elektrického vedenia a ich vetvy zasahujú do ochranného pásma vedenia ( 2 m) a výška stromov je väčšia ako 3 m čo je v rozpore so zákonom 251 2012 Z.z. § 43 ods. 4 písmeno c.
           Zdravotný stav drevín je dobrý a pri obhliadke nebol zistený výskyt zimujúceho vtáctva ani prítomnosť iných druhov živočíchov viažucich sa na život v korunách stromov.

Keď že prekážkou v plánovanej výstavbe rodinného domu, sú všetky uvedené dreviny, udeľuje sa súhlas na odstránenie všetkých drevín v zmysle žiadosti, ktoré rastú na pozemkoch 121 a 124 druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie.

             Za výrub drevín je určená náhradná výsadba a to výsadba 3 ks sadeníc drevín druhu ľubovoľné ovocné stromy, ktoré budú vysadené: na pozemku pri starej sýpke na pozemku KN-C č. 121,122,123,124 k. ú. Michal nad Žitavou v jarnom/jesennom období v termíne do 30.11.2021, dôvodom výsadby ovocných stromov je vhodnosť lokality na pestovanie ovocných stromov, je to historický dané v danej lokalite a potreba uprednostniť hospodársky prospešné dreviny pred okrasnými drevinami.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Peter Porubský   

                                                                                                                starosta obce

Doručí sa:

Účastníci konania:

  1. Žiadateľ
  2. Spis