Author's posts

Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!! Vážený spoluobčania , dňa 17.04.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne trináste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 7:30 hod. do 12:00 hod. Nakoľko našim cieľom je čo najviac skrátiť Váš čakací čas v dlhých radoch, budeme radi keď využijete REZERVAČNÝ formulár a objednáte sa na …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – voľba hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška Podľa § 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení., obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na 20.5.2021 na 17,30 hod., počas 16. obecného zastupiteľstva Obce Michal nad Žitavou, v sále kultúrneho domu. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom …

Chcem vedieť viac

Harmonogram separovaný zber po novom -Brantner

Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks        x 11.5 x 12.7 x 14.9 x 16.11 x PAPIER VRECIA       13.4 X 08.6 X 11.8 X 06.10 x 13.12 PLAST VREC       08.4 06.5 01.6 08.7 …

Chcem vedieť viac

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. …

Chcem vedieť viac

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Povinnosť sčítať sa má každý obyvateľ SR s akýmkoľvek typom pobytu. 𝐒𝐜̌𝐢́𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐣𝐞 𝐯𝐲́𝐥𝐮𝐜̌𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢́𝐜𝐭𝐯𝐨𝐦 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐤𝐞́𝐡𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚́𝐫𝐚. Vyplňte ELEKTRONICKÝ SČÍTACÍ FORMULÁR na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok …

Chcem vedieť viac

OZNAM ohľadne vysporiadania Viníc !!!

Vo štvrtok 18.03.2021 medzi 13:00 až 15:00 hod. sa treba dostaviť na Notársky úrad do Nových Zámkov na adresu M.R. Štefánika 14, (prízemie), notár: JUDr. Peter Šulai tel.: 0905 411 322. U ktorého treba podpísať kúpnu Zmluvu za vinice a zároveň mu v hotovosti vyplatiť 100,- € za notárske služby, plus sumu za pozemok (m² x 0,60,- €).

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 56/2021 V Michale nad Žitavou , dátum: 10.03.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

Výzva vlastníkom na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu – Michal nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, verejná kanalizácia vybudovanej vo Vašej obci je skolaudovaná, čím sú vytvorené podmienky pre hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd. Podľa § 42b zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo vlastník pozemku  povinný splniť si povinnosť – pripojiť sa …

Chcem vedieť viac

Percento vytriedenia KO za rok 2020