Author's posts

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ Vlastník stavby alebo vlastník …

Chcem vedieť viac

Odpoveď na petíciu za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce – Uľany nad Žitavou

Deň Michalčanov 2020

Požiarny poriadok obce

OZÁMENIE o vybavení petície proti výstavbe STK , EK a OK v Michale nad Žitavou, obecným zastupiteľstvom.

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, bola prerokovaná petícia občanov obce proti výstavbe STK, EK a OK v Michali nad Žitavou. K petícii bolo v bode 12.,  prijaté nasledovné uznesenie: viď príloha.

U Z N E S E N I E č.11/2020

U Z N E S E N I E z  11 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 20.8.2020 Obecné zastupiteľstvo na 11.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:  2.  Program rokovania 4.  Kontrolu uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného      úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. 5.  Správu o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch      podielových …

Chcem vedieť viac

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2020

Pozvánka na 11 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou               P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.augusta 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac