Author's posts

UZNESENIE č. 1/2022

U Z N E S E N I E z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,  zo dňa 28.11.2022. (1-5) Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva Uznesenie č. 1 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou A/  berie na vedomie B/  konštatuje, že Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Peter …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 4/2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023

N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2023

Pozvánka na 1 ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Informuje: p. Iveta Kmeťová, predsedníčka miestnej volebnej komisie Návrh podáva : zástupca …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 369/2022 – výrub 1 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 369/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 367/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 367/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 365/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 16.11.2022                                                                        Číslo: 365/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 369/2022                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/35 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 367/2022                                      V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách č. 778/35  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac