Author's posts

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Číslo:                         832/2021 Predkladateľ:             predseda vlády Vláda A. …

Chcem vedieť viac

23.01. 2021 testovanie v našej obci

Podľa informácie z OU Nové Zámky, Obec Michal nad Žitavou na celoplošné tetovanie občanov s antigénovým testom na COVID – 19, obdrží podľa počtu obyvateľov v našej obci vo veku od 15 rokov do 65 rokov 465 testov. V súčasnosti nie je zaručené, či si bude obec môcť doobjednať ďalšie testy? a či ich nám …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č. 26

Ročník  30         Čiastka 26                           Vydaná 17. decembra 2020 OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  a poskytovateľov sociálnych služieb  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.14/2020

U Z N E S E N I E z 14 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 10.12.2020 Obecné zastupiteľstvo na 14.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu o stave obecných účtov k 31.10.2020, 30.11.2020  o príjmoch      podielových daní pre obec  a príjmoch  …

Chcem vedieť viac

Vestník vlády Slovenskej republiky r.30 / č.22

Ročník  30                 Čiastka 22    Vydaná 9. decembra 2020 OBSAH 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 34 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Úrad verejného …

Chcem vedieť viac

Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2021

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka. 30.12.2020 namiesto 1.1.2021                      16.07.202115.1.2021                                          30.07.202129.1.2021                                          13.08.202112.2.2021                                          27.08.202126.2.2021                                          10.09.202112.3.2021                                          24.09.202126.3.2021                                           8.10.2021  9.4.2021                                         22.10.202123.4.2021                                           5.11.2021  7.5.2021                                         19.11.202121.5.2021                                          3.12.2021  4.6.2021                                        17.12.202118.6.2021                                        31.12.2021  2.7.2021 V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER Nové Zámky.

Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2021

Termíny zberu  separovaného odpadu v roku 2021 Deň a mesiac – I. polrok Deň a mesiac – II. polrok 15. január – piatok 12. júl – pondelok 10. február – streda 12. august – štvrtok 11. marec – štvrtok 13. september – pondelok 16. apríl – piatok 14. október – štvrtok 13. máj – štvrtok 12. november – …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 14 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. decembra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

UPOZORNENIE vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke …

Chcem vedieť viac

List pre občanov obce

Vážení spoluobčania !       Dovoľujem si Vás osloviť týmto listom, vzhľadom na to, že nás čaká spoločná úloha, ktorú budeme musieť spoločne do budúcna zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b.), ktorý pojednáva o tom, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:1. biologický rozložiteľného …

Chcem vedieť viac