Author's posts

UZNESENIE č. 1/2022

U Z N E S E N I Ez 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,zo dňa 28.11.2022.(1-5) Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: Uznesenie č. 1Obecné zastupiteľstvo v Michale nad ŽitavouA/ berie na vedomie B/ konštatuje, že Uznesenie č. 2Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavoupoverujeposlanca Tomáša Pecha zvolávaním a vedením zasadnutí …

Chcem vedieť viac

VZN č. 4/2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavouč. 4/ 2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2022o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z. z …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č.5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce

Rozpočet na rok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu :Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023: Stanoviská a iné činnosti: V Michale nad Žitavou 23.11.2022Predkladá: …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 1 ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Informuje: p. Iveta Kmeťová, predsedníčka miestnej volebnej komisie Návrh podáva : zástupca …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 369/2022 – výrub 1 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 369/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 367/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 367/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 365/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 16.11.2022                                                                        Číslo: 365/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac