Author's posts

Informácia o výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Obec Michal nad Žitavou v zmysle zákona č. 329/2018 0 poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vám oznamujeme percento vytriedenia komunálnych odpadov vzniknutých v obci za kalendárny rok 2021.             Hmotnosť vytriedených zložiek v kg                                                 106 346 kg             Hmotnosť komunálneho odpadu vrátane veľkoobjemného               83 …

Chcem vedieť viac

Očkovanie Mobilnou očkovacou službou v obci Michal nad Žitavou dňa 23. februára 2022 o 10,30 hod. t.j. v stredu

Mobilná očkovacia služba oznamuje občanom, že dňa 23. februára 2022 o 10,30 hod. t.j. v stredu, sa bude očkovať proti ochoreniu COVID-19, očkovacou vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech), prvou, druhou a treťou dávkou.  Treťou dávkou môžu byť očkovaní občania až po uplynutí 3 mesiacov od druhej dávky. Pred očkovaním je potrebné vyplniť dotazník a čestné prehlásenie žiadateľa o vakcináciu, ktoré si  môžete prevziať …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 1074/100 kataster Kmeťovo.

Č. j. 53/2022                                                V Michale nad Žitavou , dátum: 16.02.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 1074/100 kataster Kmeťovo. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 181/5 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 47/2022                                                 V Michale nad Žitavou , dátum: 07.02.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 181/5 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 538 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 49/2022 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu: Agát biely — Robinia Pseudoacacia s obvodom kmeňa meraným …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 212/1 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 48/2022 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhov: Orech vlašský — Juglans regia Sumach pálkový — Rhus …

Chcem vedieť viac

OZNAM – Nájomcom poľnohospodárskej pôdy poskytnúť do 31.01.2022 sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021.

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Oznámenie vyhodnotenia súťaže. Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159: Prvá miestnosť- t.z. prípravka: 5×5= 25,0 m2 Druhá miestnosť — t.z. ambulancia: 4 x 5= 20,0 m2 1/3 spoločná čakáreň: 17,5 m2 1/3 spoločné WC:      3,0 m2  Spolu …

Chcem vedieť viac

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Oznámenie vyhodnotenia súťaže. Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove starej pošty s.č. 22: Miestnosť- t.z. prípravovňa pri sobášnej miestnosti: 4,3 x 5,3 = 23,32 m2 spoločná čakáreň (5,50 x 2,40 = 13,20 m2) Spolu celkom:            27,72 m2 Vlastníkom priestorov je Obec …

Chcem vedieť viac

Oznam pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Zitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca februára 2022 je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2022 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013  Variabilný symbol uviesť …

Chcem vedieť viac