Author's posts

U Z N E S E N I E č.20/2022

U Z N E S E N I E z 20 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,zo dňa 13.01.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 20.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 20. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 19. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch …

Chcem vedieť viac

Oznam – Veľkoobjemový odpad (objemový odpad) 2022

Veľkoobjemový odpad (objemový odpad), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácností, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2x do roka, alebo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu. V Obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať  zber veľkoobjemového odpadu, …

Chcem vedieť viac

Plán separovaného zberu na rok 2022

Zbery v r. 2022 Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks  11.1 08.2 07.3 19.4 17.5 08.6 13.7 16.8 13.9 11.10 15.11 13.12 PAPIER VRECIA  31.1 x 30.3 x 27.5 x 26.7 x 23.9 x 15.11 x PLAST VRECIA 12.1 16.2 15.3 …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 20 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad ŽitavoP o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13. januára 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 416/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 04.01.2022                                                                        Číslo: 416/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti pozostávajúcich z jednej miestnosti,  o výmere 4,3 x 5,3 =23,32 m2 a 1/3 čakárni, t.j. 4,4 m2. Celková plocha prenajatých priestorov tak …

Chcem vedieť viac

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestností,  o výmere 5 x 5 =25 m2 a 4 X 5 = 20 m2, spolu 45,0 m2. 1/3 čakárni, t.j. 17,5 m2 a 1/3 …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.19/2021

U Z N E S E N I Ez 19 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,zo dňa 14.12.2021Obecné zastupiteľstvo na 19.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: Schválenie programu rokovania 19. obecného zastupiteľstva Kontrolu uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch z podielových daní …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové                             náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na                             území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2021 Materská škola 2681,79 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac