Author's posts

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 369/2022                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/35 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 367/2022                                      V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách č. 778/35  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/119 a 778/102 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 365/2022                                             V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách č. 778/119 a 778/102  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) …

Chcem vedieť viac

Územný plán obce

Rozhodnutie správneho konania č.: 341/2022 – výrub 3 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 04.11.2022                                                                        Číslo: 341/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

zápisnica – výsledky volieb

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 341/2022                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 24.10.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

U Z N E S E N I E č.25/2022

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU               941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160                                                    U Z N E S E N I E                        z 25 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 17.10.2022                                   Obecné zastupiteľstvo na 25.  zasadnutí prerokovalo, k bodom: 2.  Schválenie programu rokovania4.  Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad  Žitavou …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 25 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.októbra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce v Michale nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: Kandidáti: 1.  Peter Porubský, Ing., 63 r., starosta, nezávislý kandidát 2.  Juraj Supek, 55 r., živnostník, Smer …

Chcem vedieť viac