Author's posts

VZN 4-2016 Zrušenie VZN č. 6-2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp  v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo …

Chcem vedieť viac

VZN 3-2016 o určení výšky príspevku v ŠJ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                                       č.2/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat  v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                             č.1/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení …

Chcem vedieť viac

Rokovací poriadok obce Michal nad Žitavou

VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou    č.7/ 2015 z 10.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o  , že v nadväznosti …

Chcem vedieť viac

VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou Vyvesené na úradnej tabuli v obci Michal nad Žitavou dňa: 25.11.2015 Lehota na podávanie pripomienok: do 6.12.2015 Zvesené: 10. 12 2015 Schválené dňa: 10.12.2015                            Vyhlásené dňa: 11.12.2015 Zvesené dňa: 26.12.2015                   VZN č. 6 nadobúda účinnosť dňa:1.1.2016 I. ČASŤ § 1 Pôsobnosť nariadenia § 2 Základné pojmy II. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                             č.5/ 2015 z 10.12.2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písmeno g zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2015 O čiastočnej úhrade výdavkov m.š. za pobyt dieťaťa v m.š.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2015 z 12.03.2015 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole. Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2011 Obec Michal nad Žitavou v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 a 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania …

Chcem vedieť viac