Category: Oznamy

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Chcem vedieť viac

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Povinnosť sčítať sa má každý obyvateľ SR s akýmkoľvek typom pobytu. 𝐒𝐜̌𝐢́𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐣𝐞 𝐯𝐲́𝐥𝐮𝐜̌𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢́𝐜𝐭𝐯𝐨𝐦 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐤𝐞́𝐡𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚́𝐫𝐚. Vyplňte ELEKTRONICKÝ SČÍTACÍ FORMULÁR na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok …

Chcem vedieť viac

OZNAM ohľadne vysporiadania Viníc !!!

Vo štvrtok 18.03.2021 medzi 13:00 až 15:00 hod. sa treba dostaviť na Notársky úrad do Nových Zámkov na adresu M.R. Štefánika 14, (prízemie), notár: JUDr. Peter Šulai tel.: 0905 411 322. U ktorého treba podpísať kúpnu Zmluvu za vinice a zároveň mu v hotovosti vyplatiť 100,- € za notárske služby, plus sumu za pozemok (m² x 0,60,- €).

Výzva vlastníkom na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu – Michal nad Žitavou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, verejná kanalizácia vybudovanej vo Vašej obci je skolaudovaná, čím sú vytvorené podmienky pre hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd. Podľa § 42b zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo vlastník pozemku  povinný splniť si povinnosť – pripojiť sa …

Chcem vedieť viac

O z n a m pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Žitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca február je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2021 vo výške 20,- €. Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv: SK39 5600 0000 0022 0194 7013 Variabilný symbol uviesť súpisné …

Chcem vedieť viac

UPOZORNENIE vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke …

Chcem vedieť viac

List pre občanov obce

Vážení spoluobčania !       Dovoľujem si Vás osloviť týmto listom, vzhľadom na to, že nás čaká spoločná úloha, ktorú budeme musieť spoločne do budúcna zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b.), ktorý pojednáva o tom, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:1. biologický rozložiteľného …

Chcem vedieť viac

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ Vlastník stavby alebo vlastník …

Chcem vedieť viac

Odpoveď na petíciu za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce – Uľany nad Žitavou

OZÁMENIE o vybavení petície proti výstavbe STK , EK a OK v Michale nad Žitavou, obecným zastupiteľstvom.

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, bola prerokovaná petícia občanov obce proti výstavbe STK, EK a OK v Michali nad Žitavou. K petícii bolo v bode 12.,  prijaté nasledovné uznesenie: viď príloha.