Category: Oznamy

UPOZORNENIE vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VYRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke …

Chcem vedieť viac

List pre občanov obce

Vážení spoluobčania !       Dovoľujem si Vás osloviť týmto listom, vzhľadom na to, že nás čaká spoločná úloha, ktorú budeme musieť spoločne do budúcna zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b.), ktorý pojednáva o tom, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:1. biologický rozložiteľného …

Chcem vedieť viac

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ Vlastník stavby alebo vlastník …

Chcem vedieť viac

Odpoveď na petíciu za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce – Uľany nad Žitavou

OZÁMENIE o vybavení petície proti výstavbe STK , EK a OK v Michale nad Žitavou, obecným zastupiteľstvom.

Na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, bola prerokovaná petícia občanov obce proti výstavbe STK, EK a OK v Michali nad Žitavou. K petícii bolo v bode 12.,  prijaté nasledovné uznesenie: viď príloha.

Odpoveď na petíciu občanov, proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou

       Dňa 12.6.2020, bola do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, doručená petícia občanov proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.         Daná petícia pozostávala z 11 hárkov, na ktorých bolo 206 podpisov občanov. Petíciou občania vyjadrili nesúhlas s povolením stavby STK a EK Fradex v zastavanej časti obce, čo je v rozpore z územným plánom obce. V petícii tvrdia že výstavbou bude …

Chcem vedieť viac

Žiadosť o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov.

         Obec Michal nad Žitavou v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Porubským, sa v mene občanov obce, obraciam na ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, so žiadosťou o zachovanie súčasného cestovného poriadku vlakov prechádzajúcich cez našu obec.                 Podľa informácií od občanov obce a mne dostupných materiálov, má dôjsť od 13.12.2020 k zmene cestovného poriadku vlakov, prechádzajúcich cez našu obec. Majú byť …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na stretnutie – ohľadom vysporiadania pozemkov na viniciach

Vážení spoluobčania, užívatelia pozemkov, p.č. 778/……….    Vec:  Pozvánka na stretnutie –  ohľadom odkúpenie pozemku do vlastníctva,          vysporiadanie pozemku do osobného vlastníctva.         Starosta obce Ing. Peter Porubský  Vás pozýva,  na stretnutie ohľadom vysporiadania pozemkov vinohradov, nad Urbankom. Stretnutie sa uskutoční 2.7.2020 t.j. vo štvrtok o 18,00 hod, v sále kultúrneho domu v Michale nad Žitavou          S Ing. …

Chcem vedieť viac

Štiepané drevo na predaj

Prieskumu využitia osobných vlakov na trati Nové Zámky – Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce

Využitie osobných vlakov na trati Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce. Cieľom tohto dotazníka je zistiť ako je v súčasnosti využívaná osobná železničná doprava na trati č.151 z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec poprípade ako by mala osobná železničná doprava na tejto trati fungovať v budúcnosti. https://docs.google.com/forms/d/10x4DzPCxnYmWpa7vJ2EgIHAxBtdQZApSmildtyeAFIo/viewform?edit_requested=true