Category: Uznesenia 2018 – 2022

UZNESENIE č. 5/2019

U Z N E S E N I E                        z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 13.8.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 5.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania4. Kontrolu uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5. Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018.6.  Finančnú správu za 2. štvrťrok …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 4/2019

U Z N E S E N I E zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou, zo dňa 16.5.2019 Obecné zastupiteľstvo na 4. zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu: Schválenie programu rokovania Kontrolu uznesenia z 3. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018 Finančnú správu za 1. štvrťrok …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 3/2019

U Z N E S E N I E                        z 3 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 21.2.2019                                   Obecné zastupiteľstvo na 3.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Finančnú správu za 4. štvrťrok 2018 a správu o stave finančných účtov k 31.12.2018      a stave účtov …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 2/2018

  U Z N E S E N I E                        z 2 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,                                                               zo dňa 13.12.2018                                   Obecné zastupiteľstvo na 2.  zasadnutí prerokovalo: Číslo bodu:2.  Schválenie programu rokovania4.  Kontrolu uznesenia z 1. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva5.  Správu o podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za      školský …

Chcem vedieť viac

UZNESENIE č. 1/2018

U Z N E S E N I E z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,  zo dňa 30.11.2018. Obecné zastupiteľstvo na 1. ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: Bod č. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho …

Chcem vedieť viac