Category: Zverejňovanie

Verejná vyhláška – voľba hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška Podľa § 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení., obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na 20.5.2021 na 17,30 hod., počas 16. obecného zastupiteľstva Obce Michal nad Žitavou, v sále kultúrneho domu. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 56/2021 V Michale nad Žitavou , dátum: 10.03.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 15 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBEC Michal nad Žitavou ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecné zastupiteľstvo obce *Michal nad Žitavou, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”): Čl. I Základné ustanovenia Zásady určujú záväzné pravidlá …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 14 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. decembra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H OBEC Michal nad Žitavou v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Michal nad Žitavou č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1: k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola 2712,95 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2 , § 17 ods. 2, …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2021