Category: Zverejňovanie

Ukončené výberové konanie na rekonštrukciu kotolne materskej školy

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Michal nad Žitavou – zaslanie

Pozvánka na 23 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. júna 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Súťaž o rekonštrukciu kotolne MŠ

Stačí kliknúť na link – zaregistrovať sa a predložiť cenovú ponuku. https://www.tendernet.sk/

         Oznámenie o verejnom prerokovaní – Územný plán obce Michal nad Žitavou  ,  Správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Michalnad Žitavou ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/ a Správy o hodnotení strategického dokumentu  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov …

Chcem vedieť viac

Návrh – VZN č.1/2022 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Chcem vedieť viac

Návrh – VZN č. 2/2022 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2022   z 21.06.2022 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.        Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( …

Chcem vedieť viac

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2021

Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavná kontrolórka – predkladám v súlade s ods. 1. písm. c) § 18f zákona č. …

Chcem vedieť viac

Záverečný účet obce za rok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2022

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II. polrok 2022: –         Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva …

Chcem vedieť viac