Category: Zverejňovanie

VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                             č.5/ 2015 z 10.12.2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písmeno g zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2015 O čiastočnej úhrade výdavkov m.š. za pobyt dieťaťa v m.š.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2015 z 12.03.2015 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole. Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2011 Obec Michal nad Žitavou v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 a 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 29, § 36, § 76, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 3/2009 o podmienkach …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2009 o DANI z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1 /2009 zo dňa 16.12.2009 o DANI z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou číslo : 21/16 12 09 / B 1 VZN vyvesené dňa : 16.12.2009 VZN zvesené dňa : 31.12.2009 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MICHAL NAD …

Chcem vedieť viac

VZN č.2/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2004 Trhový poriadok, trhových miest

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou Č. 2 /2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 Trhový poriadok, trhových miest v Michale nad Žitavou. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v zmysle § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2005 O PREVÁDZKE MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 ods. 1 ) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákona NR SR č. 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Číslo 3/ 2005 O PREVÁDZKE MALÝCH …

Chcem vedieť viac

VZN č.8/2004 o pozemných komunikáciách v obci.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 8 /2004 o  pozemných komunikáciách v obci. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm.g, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 9 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto …

Chcem vedieť viac

VZN č.5/2004 TRHOVÝ PORIADOK trhových miest v Michale nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5 / 2004 ktorým sa v zmysle § 5 zákona č.178/1998 Z.z. vydáva TRHOVÝ PORIADOK trhových miest v Michale nad Žitavou Článok I. Určenie priestranstva Tento trhový poriadok je spracovaný a platí pre trhové miesta vytvorené v obci Michal nad Žitavou: trhovisko na spevnenej ploche parcela číslo 4/1 pred pomníkom padlých …

Chcem vedieť viac

VZN č.4/2004 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č.4/2004 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11ods.4 zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 zákon NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach …

Chcem vedieť viac