Category: Zverejňovanie

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti pozostávajúcich z jednej miestnosti,  o výmere 4,3 x 5,3 =23,32 m2 a 1/3 čakárni, t.j. 4,4 m2. Celková plocha prenajatých priestorov tak …

Chcem vedieť viac

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestností,  o výmere 5 x 5 =25 m2 a 4 X 5 = 20 m2, spolu 45,0 m2. 1/3 čakárni, t.j. 17,5 m2 a 1/3 …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové                             náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na                             území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2021 Materská škola 2681,79 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskúškolu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, S 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v …

Chcem vedieť viac

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR – Modernizácia budovy pre kultúru

Názov projektu:      Modernizácia budovy pre kultúru Prijímateľ pomoci:  Obec Michal nad ŽitavouSídlo:                      941 61 Michal nad Žitavou č. 160 Program:                Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie č.: 07 –  Základné služby a obnova dedín vo vidieckých                              oblastiach Podopatrenie č.: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania                                    alebo rozširovania miestnych základných služieb                                    pre vidiecke …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 19 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad ŽitavoP o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra, v utorok 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice …

Chcem vedieť viac

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022

V súlade s 18f ods. I písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022: Inventarizácia majetku obce k 31.12.2021  Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie …

Chcem vedieť viac

Rozpočet na rok 2022

Rozhodnutie správneho konania č.: 370/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 18.11.2021                                                                        Číslo: 370/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac