Category: Zverejňovanie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu :Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023: Stanoviská a iné činnosti: V Michale nad Žitavou 23.11.2022Predkladá: …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 1 ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Informuje: p. Iveta Kmeťová, predsedníčka miestnej volebnej komisie Návrh podáva : zástupca …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 369/2022 – výrub 1 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 369/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 367/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 22.11.2022                                                                        Číslo: 367/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 365/2022 – výrub 2 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 16.11.2022                                                                        Číslo: 365/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 369/2022                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 509/20  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/35 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 367/2022                                      V Michale nad Žitavou , dátum: 14.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách č. 778/35  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/119 a 778/102 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 365/2022                                             V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách č. 778/119 a 778/102  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 341/2022 – výrub 3 ks dreviny

Obec Michal nad Žitavou Dátum: 04.11.2022                                                                        Číslo: 341/2022 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 341/2022                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 24.10.2022 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac