Category: Zverejňovanie

Pozvánka na 25 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.októbra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo 2/2022 z 17.10.2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou             Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/: Čl. 1 …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 24 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22. septembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.v znení neskorších predpisovna odpredaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“ na mape určeného operátu, p.č. 538/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera 8 m2 , , pozemkuzapísaného na liste vlastníctva …

Chcem vedieť viac

Ukončené výberové konanie na rekonštrukciu kotolne materskej školy

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Michal nad Žitavou – zaslanie

Pozvánka na 23 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. júna 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Súťaž o rekonštrukciu kotolne MŠ

Stačí kliknúť na link – zaregistrovať sa a predložiť cenovú ponuku. https://www.tendernet.sk/

         Oznámenie o verejnom prerokovaní – Územný plán obce Michal nad Žitavou  ,  Správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Michalnad Žitavou ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/ a Správy o hodnotení strategického dokumentu  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2022 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Chcem vedieť viac