Category: Zverejňovanie

Rozhodnutie správneho konania č.: 375/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 18.11.2021                                                                        Číslo: 375/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 508/115 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 375/2021                                 V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 508/115 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 370/2021                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku            zapísaného na liste vlastníctva č. 1177 a to pozemku parcela registra ,,E“  na  mape určeného operátu, p.č. 200 – zastavaná plocha a nádvorie, časť 90/360 t.j.   výmera 72 m2nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 18 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku            zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 538 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmera 35 m2  a pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1 …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Rozhodnutie správneho konania č.: 252/2021 – výrub 5 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 252/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 234/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 234/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 234/2021                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac