Category: Úradná tabula

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Obec Michal nad Žitavou ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť:“ Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“. …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva ktoré sa bude konať dňa 9. februára o 18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu  s nasledovným programom :    V Michale nad Žitavou dňa 3.2.2023                                                                                                                                       Juraj …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Podľa § 9a odsek 8 písmena e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku Vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to časť pozemku parcely číslo 777 registra „E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti. Predaj sa uskutoční na základe …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad ŽitavouP o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m ktoré sa bude konať dňa 15. decembra o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom :

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu :Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023: Stanoviská a iné činnosti: V Michale nad Žitavou 23.11.2022Predkladá: …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 1 ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m  ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Informuje: p. Iveta Kmeťová, predsedníčka miestnej volebnej komisie Návrh podáva : zástupca …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 25 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.októbra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 24 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22. septembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.v znení neskorších predpisovna odpredaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“ na mape určeného operátu, p.č. 538/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera 8 m2 , , pozemkuzapísaného na liste vlastníctva …

Chcem vedieť viac

Ukončené výberové konanie na rekonštrukciu kotolne materskej školy