Category: Úradná tabula

Pozvánka na 13 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10.novembra 2020 o 19.00 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 12 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.októbra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola …

Chcem vedieť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania

Pozvánka na 11 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou               P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.augusta 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

Oznámenie vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Dňa 6.7.2020 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli a v periodickej tlači obchodná verejná súťaž, na predaj:  p.č. 119/5 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2,  p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 724 m2, a stavba – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5.  Kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené …

Chcem vedieť viac

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

Oznámenie Obec Michal nad Žitavou vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemkov parcely registra „C“, parcela číslo 119/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parcela číslo 119/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 724 m2 a stavby sklad s.č. 442 v katastrálnom území Michal nad Žitavou. Znenie súťažných podmienok , vzor …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 10 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou              P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.júna 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát. …

Chcem vedieť viac

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku,ktorého je výlučným vlastníkom.Predmetom predaja sú pozemky: p.č. 119/5 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2,                                                       p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 724 m2,                               a stavba – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5.  Kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Termín podávania návrhov je …

Chcem vedieť viac

Predseda komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Vás pozýva

P o z v á n k a Dňa 12.5.2020 o 17,00 hod. pracovné stretnutiekomisie, do sály KD PROGRAM : 1.) Otvorenie 2.) Prerokovanie žiadosti  o vyjadrenie k investičnému zámeru FRADEX group     s.r.o. Zlaté Moravce, vybudovať v obci Michal nad Žitavou STK,EK a OK. 3.) Prerokovanie pripomienok 13 občanov obce Michal nad Žitavou,      adresovaných poslancom OZ, ohľadom nesúhlasu s výstavbou      uvedenej stavby.  4.) …

Chcem vedieť viac

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Ladislav Matula

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom …

Chcem vedieť viac