Category: Úradná tabula

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Michal nad Žitavou – zaslanie

Pozvánka na 23 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                    P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. júna 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Súťaž o rekonštrukciu kotolne MŠ

Stačí kliknúť na link – zaregistrovať sa a predložiť cenovú ponuku. https://www.tendernet.sk/

         Oznámenie o verejnom prerokovaní – Územný plán obce Michal nad Žitavou  ,  Správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Michalnad Žitavou ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/ a Správy o hodnotení strategického dokumentu  oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov …

Chcem vedieť viac

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2021

Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavná kontrolórka – predkladám v súlade s ods. 1. písm. c) § 18f zákona č. …

Chcem vedieť viac

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2022

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II. polrok 2022: –         Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 22 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19. mája 2022 o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 21 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad ŽitavouZmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, Článok 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva, odsek 6 – ak klesne počet poslancov tak, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať, zvolá starosta obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.                                                   P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona …

Chcem vedieť viac

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Oznámenie vyhodnotenia súťaže. Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159: Prvá miestnosť- t.z. prípravka: 5×5= 25,0 m2 Druhá miestnosť — t.z. ambulancia: 4 x 5= 20,0 m2 1/3 spoločná čakáreň: 17,5 m2 1/3 spoločné WC:      3,0 m2  Spolu …

Chcem vedieť viac

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Oznámenie vyhodnotenia súťaže. Dňa 28.12.2021 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli obchodná verejná súťaž, na prenájom nasledovných obecných priestorov v budove starej pošty s.č. 22: Miestnosť- t.z. prípravovňa pri sobášnej miestnosti: 4,3 x 5,3 = 23,32 m2 spoločná čakáreň (5,50 x 2,40 = 13,20 m2) Spolu celkom:            27,72 m2 Vlastníkom priestorov je Obec …

Chcem vedieť viac