Category: Úradná tabula

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Matej Oškerský

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom …

Chcem vedieť viac

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Helena Nagyová

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 9 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.apríla 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol …

Chcem vedieť viac

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Viera Matulová.

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom …

Chcem vedieť viac

Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Kmeťa.

Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom doručenia …

Chcem vedieť viac

Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Miroslavy Gajdošovej.

                Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom doručenia oznámenia mandát poslankyne OZ Michal nad …

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č.276 / 2 kolo

 Dátum zverejnenia: 23.3.2020 Obec Michal nad Žitavou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552 / 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže na obecný pozemok, parcely registra ,,C“ , parcelné číslo 119/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246,0 m2

Na základe zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže, zo dňa 28.2.2020 , v ktorej komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, jednomyseľne odporučila prijať súťažný návrh účastníka: Marian Kmeťo, Michal nad Žitavou č. 65 O danom odporúčaní komisie bude hlasovať Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na 9. zasadnutí ktoré by sa malo konať 23.4.2020 a bude schvaľovať uzavretie kúpnej zmluvy …

Chcem vedieť viac

OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je pozemok p.č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 246 m2,  kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1. Termín podávania návrhov je od 11.2.2020 – 27.2.2020 do 13,00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 27.2.2020, osobne na …

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou č.276

 Dátum zverejnenia: 10.2.2020 Obec Michal nad Žitavou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552 / 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme …

Chcem vedieť viac