Category: Úradná tabula

Pozvánka na 20 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad ŽitavoP o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13. januára 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. …

Chcem vedieť viac

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove starej pošty s.č. 22, priestorov t.z. prípravovne pri sobášnej miestnosti pozostávajúcich z jednej miestnosti,  o výmere 4,3 x 5,3 =23,32 m2 a 1/3 čakárni, t.j. 4,4 m2. Celková plocha prenajatých priestorov tak …

Chcem vedieť viac

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestností,  o výmere 5 x 5 =25 m2 a 4 X 5 = 20 m2, spolu 45,0 m2. 1/3 čakárni, t.j. 17,5 m2 a 1/3 …

Chcem vedieť viac

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR – Modernizácia budovy pre kultúru

Názov projektu:      Modernizácia budovy pre kultúru Prijímateľ pomoci:  Obec Michal nad ŽitavouSídlo:                      941 61 Michal nad Žitavou č. 160 Program:                Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie č.: 07 –  Základné služby a obnova dedín vo vidieckých                              oblastiach Podopatrenie č.: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania                                    alebo rozširovania miestnych základných služieb                                    pre vidiecke …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 19 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad ŽitavoP o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra, v utorok 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice …

Chcem vedieť viac

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022

V súlade s 18f ods. I písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022: Inventarizácia majetku obce k 31.12.2021  Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku            zapísaného na liste vlastníctva č. 1177 a to pozemku parcela registra ,,E“  na  mape určeného operátu, p.č. 200 – zastavaná plocha a nádvorie, časť 90/360 t.j.   výmera 72 m2nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 18 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku            zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 538 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmera 35 m2  a pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1 …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie