Category: Úradná tabula

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Pozvánka na 17 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19. augusta 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Odpredaj pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj pozemku            zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 36/7 – druh pozemku vodná plocha   o výmere 56 m2nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad Žitavou, zapísaná …

Chcem vedieť viac

Rozsudok OS NZ / KS NR / Uznesenie NS SR

Pozvánka na 16 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II. polrok 2021: –         Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – voľba hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška Podľa § 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení., obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na 20.5.2021 na 17,30 hod., počas 16. obecného zastupiteľstva Obce Michal nad Žitavou, v sále kultúrneho domu. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 15 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 14 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. decembra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Schválenie programu rokovania Určenie overovateľov zápisnice a určenie …

Chcem vedieť viac

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórkyobce Michal nad Žitavou  na I. polrok 2021: –        Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020  –       Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o …

Chcem vedieť viac