Category: Úradná tabula

Príjem a výdaj Vlastných finančných prostriedkov ktoré odviedla ZŠ na účet OÚ a následne OÚ vrátil finančné prostriedky ZŠ

Príjem a výdaj Vlastných finančných prostriedkov ktoré odviedla ZŠ na účet OÚ a následne OÚ vrátil finančné prostriedky ZŠ Dátum Popis Prijaté FP zo ZŠ na OÚ v € Dátum Popis Odoslané FP z OÚ do ZŠ v € 21.03.2019 ZŠ P vl. prost. 1 390,70 21.03.2019 ZŠ P vl. prost. 1 390,70 31.03.2019 Zúčt.strav.ZŠ 4 073,38 31.03.2019 Zúčt.strav.ZŠ 4 073,38 03.04.2019 ZŠ P …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na 7 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou                                                     P o z v á n k a Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov z v o l á v a m7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 16.decembra 2019 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom : Otvorenie Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát. Schválenie …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii.

  OBEC     MICHAL NAD ŽITAVOU Obecný úrad 160, 941 61 Michal nad Žitavou Tel. : 035/6596126, E-mail: ou.michal@gmail.com Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii V súlade   s   harmonogramom   organizačno-technického  zabezpečenia  volieb  do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29.2.2020, Obec Michal nad Žitavou určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena …

Chcem vedieť viac

Oznam o možnosti užívania multifunkčného ihriska ( MI ) s umelou trávou v Michale nad Žitavou

Oznam o možnosti užívania multifunkčného ihriska ( MI ) s umelou trávou v Michale nad Žitavou V zmysle prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Michal nad Žitavou, schváleného 11.10.2018 na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva, každý užívateľ MI musí mať schválenú zmluvu s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI, čiže s obcou Michal nad Žitavou, v ktorej je určená zodpovedná osoba za užívateľa, že bude dodržiavaný …

Chcem vedieť viac

Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Juraja Supeka.

Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.                 Dňa 4.11.2019 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, poslancom Jurajom Supekom.                Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom doručenia …

Chcem vedieť viac