Category: Vnútorné predpisy

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBEC Michal nad Žitavou ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecné zastupiteľstvo obce *Michal nad Žitavou, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”): Čl. I Základné ustanovenia Zásady určujú záväzné pravidlá …

Chcem vedieť viac

Požiarny poriadok obce

Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy

Výberové konania na riaditeľa školy Postup obce pri výberovom konaní na post riaditeľa /ky školy Základné informácie Výberové konanie na miesto riaditeľa škôl a školských zariadení sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výberové konanie na vymenovanie …

Chcem vedieť viac

Smernica č. 4/2015 O podmienkach poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa

Postup pri verejných podujatiach

Ako treba postupovať pri verejných kultúrnych podujatiach. V prílohe je  aj prípis s daňového úradu a scenované tlačivo, aké treba vyplniť.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obce Michal nad Žitavou PRÍLOHA č. 1

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obce Michal nad Žitavou PRÍLOHA č. 1 Prevádzkové hodiny MI: Pondelok – piatok (mimo prázdnin a sviatkov). 07:00 hod. – 16:00 hod. ZŠ s MŠ Michal 16:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie – zimné obdobie 16:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, …

Chcem vedieť viac

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obce Michal nad Žitavou (prevádzkovateľ a správca multifunkčného ihriska) Michal nad Žitavou 1.7.2018 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách …

Chcem vedieť viac

Civilná Ochrana

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)             Tieto informácie boli zverejnené dňa 15.5.2018 Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám  do 30 dní po zverejnení, t.j. do 14.6.2018 na Obecnom úrade v Michale nad Žitavou. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany …

Chcem vedieť viac

Poriadok pre pohrebisko

Poriadok pre pohrebisko v prílohe:

Územný plán sídelného útvaru

Územný plán sídelného útvaru v Prílohe: