Category: Výrub drevín

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 56/2021 V Michale nad Žitavou , dátum: 10.03.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou č. j. 280/2020                         V Michale nad Žitavou , dátum: 11.11.2020. OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán”) …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Správny orgán:           Obec Kmeťovo Číslo konania:             75/2020 Predmet konania:       Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín Tuja východná (Thuja orientalis) podľa ust. § 47 ods. 3 zákona. Dotknuté územie:        k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č. 410/9 – zastavaná plocha a nádvorie, školský dvor – Michal nad Žitavou č. 276 Žiadateľ:                     Obec Michal …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 60/4, kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 52/2020                                                              V Michale nad Žitavou , dátum: 10.2.2020. oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 60/4, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele č. 430/3, kataster Kmeťovo.

Rozhodnutie správneho konania č.: 351/2019 – výrub 3 stromov

Č. j. 351/2019                                                                 V Michale nad Žitavou, 31.12.2019 R O Z H O D N U T I E ObecMichal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania č.: 351/2019 – výrub 3 stromov

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 351/2019                                                       V Michale nad Žitavou, dátum: 18.12.2019 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú pozemky vedľa starej sýpky(bližšia lokalita) , na pozemku KN-C č. 121, 124 k. ú. Michal nad Žitavou Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany …

Chcem vedieť viac

Predĺženie lehoty vo veci vydania súhlasu na výrub 162,0 ks drevín a 155 m2 krovité porasty rastúcich mimo lesa, k. ú. Michal nad Žitavou, na trase vedenia 2 x 110 kV.

Obec Michal nad Žitavou Č.j. 231/2019                                                                                                                                    Titl.                                                                              EDWIN s.r.o.                                                                              Ružová dolina 10                                                                              821 09 Bratislava 2                                                                              Ing. Jaroslava Kováčová Váš  list  číslo : 19/JK/124                       Naše číslo: 231/2019                                 Vybavuje: Jurkáčková A. V Michale nad Žitavou dátum: 7.10.2019    Vec :  Predĺženie lehoty vo veci vydania súhlasu na výrub 162,0 ks drevín …

Chcem vedieť viac