Category: Výrub drevín

Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 538 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 49/2022 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu: Agát biely — Robinia Pseudoacacia s obvodom kmeňa meraným …

Chcem vedieť viac

Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 212/1 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 48/2022 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhov: Orech vlašský — Juglans regia Sumach pálkový — Rhus …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 416/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 04.01.2022                                                                        Číslo: 416/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 370/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 18.11.2021                                                                        Číslo: 370/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 375/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 18.11.2021                                                                        Číslo: 375/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 508/115 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 375/2021                                 V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 508/115 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 370/2021                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 252/2021 – výrub 5 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 252/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 234/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 234/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 234/2021                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac