Category: Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 370/2021                                         V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 169/6 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 252/2021 – výrub 5 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 252/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 234/2021 – výrub 1 ks dreviny

Dátum: 24.09.2021                                                                        Číslo: 234/2021 ROZHODNUTIE   Obec Michal nad Žitavou ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a f) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 234/2021                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 216/4 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 410/4 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 252/2021                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 410/4 kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/6 a 491/41 kataster Michal nad Žitavou.

Č. j. 251/2021                                           V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/6 a 491/41  kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. …

Chcem vedieť viac

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 33 ks drevín , ktorá rastie na parcele č. 410/54 a 410/63, kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon”) Správny orgán: Obec Kmeťovo Číslo konania: 100/2021 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 33 ks drevín týchto druhov: 12 ks Tuja — Acer platanoides s obvodom …

Chcem vedieť viac

Rozhodnutie správneho konania č.: 56/2021 – výrub 1 ks stromu

Č. j. 56/2021                                                                   V Michale nad Žitavou, 18.03.2021 R O Z H O D N U T I E Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  …

Chcem vedieť viac

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou

OBEC Michal nad Žitavou Č. j. 56/2021 V Michale nad Žitavou , dátum: 10.03.2021 oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/81, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa …

Chcem vedieť viac

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou č. j. 280/2020                         V Michale nad Žitavou , dátum: 11.11.2020. OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou. Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) …

Chcem vedieť viac