Category: VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové                             náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na                             území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2021 Materská škola 2681,79 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskúškolu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, S 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H OBEC Michal nad Žitavou v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Michal nad Žitavou č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1: k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola 2712,95 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2 , § 17 ods. 2, …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Obec Michal nad Žitavou  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 3 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola            3046,0 € /dieťa/rok DPFO – spolu:  51 790,0 €/rok 17,00 Školský klub deti           441,63 € /dieťa/rok DPFO – spolu: 13 249,0 €/rok 30,00 Školské jedálne           191,43 …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola 2875,41 €/dieťa/rok Spolu: 48 882,0   €/rok 17,00 Školský klub deti           416,83 €/dieťa/rok Spolu: 12 505,0 €/rok 30,00 Školské jedálne           251,91 €/dieťa/rok Spolu 29 222,0 €/rok 116,00 …

Chcem vedieť viac