Category: VZN obce

VZN č.2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo 2/2022 z 17.10.2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou             Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/: Čl. 1 …

Chcem vedieť viac

VZN č. 4/2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavouč. 4/ 2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2022o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z. z …

Chcem vedieť viac

NÁVRH – VZN č.5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce

VZN č. 2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo 2/2022 z 17.10.2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou             Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/: Čl. 1 …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2022 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2022 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2022   z 21.06.2022 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.        Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.

Príloha č. 1:   k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové                             náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na                             území obce Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2021 Materská škola 2681,79 €/dieťa/rok DPFO …

Chcem vedieť viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskúškolu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, S 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v …

Chcem vedieť viac