Category: VZN obce

NÁVRH – VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2 , § 17 ods. 2, …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Obec Michal nad Žitavou  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 3 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola            3046,0 € /dieťa/rok DPFO – spolu:  51 790,0 €/rok 17,00 Školský klub deti           441,63 € /dieťa/rok DPFO – spolu: 13 249,0 €/rok 30,00 Školské jedálne           191,43 …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ Škola a školské zariadenie Výška finančných prostriedkov Počet detí/žiakov k 15. 09. 2019 Materská škola 2875,41 €/dieťa/rok Spolu: 48 882,0   €/rok 17,00 Školský klub deti           416,83 €/dieťa/rok Spolu: 12 505,0 €/rok 30,00 Školské jedálne           251,91 €/dieťa/rok Spolu 29 222,0 €/rok 116,00 …

Chcem vedieť viac

Zmena č. 1/2020 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku                   školstva.  Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ na rok 2020 Kategoria škôl a školských zariadení Početv detí k 15.9.2019 Koeficient NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004 Vzorec Výsledok v Eur Normatív na jedného …

Chcem vedieť viac

VZN č. 4 / 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o  , že v nadväznosti na § 98 zákona …

Chcem vedieť viac

VZN č. 3 / 2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                                         č .  3/ 2019 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6  ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2 / 2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2020 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac