Category: VZN obce

VZN č. 2/ 2018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2018 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci

Obec Michal nad Žitavou Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č.  1 /2018 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Michal nad Žitavou VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Michal nad Žitavou dňa: 10. 1.2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Michal nad Žitavou v zmysle 6 a I I ods. 4 písm. g zákona …

Chcem vedieť viac

VZN č. 5/2017 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/ 2017 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2018 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .4/ 2017 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 3/2017 O NÁJOMNÝCH BYTOCH a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE MICHAL NAD ŽITAVOU č. 3 /2017 O NÁJOMNÝCH BYTOCH a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou. Obecné zastupiteľstvo Obce Michal nad Žitavou podľa § 4 ods. l a ods. 3 písm. a) a § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou (ďalej len “prevádzkový poriadok”)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa podľa § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uznieslo na tomto: Všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .1/ 2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou Obec Michal nad Žitavou, Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 10/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .10/ 2016 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 9/2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou . 9/ 2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2017 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN 8-2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Michal nad Žitavou                 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4  písmeno g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona SNR c. 372/1990 Zb. …

Chcem vedieť viac