Category: VZN obce

VZN č. 3 / 2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                                         č .  3/ 2019 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6  ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2 / 2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2020 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

zmena č.2 VZN č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Zmena č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1/2019o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Michal nad Žitavou č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku  pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou. Výška nájomného za hrobové miesto v miestnom cintoríne Michal nad Žitavou. Poplatok za uvedené hrobové miesto je určený na dobu 10 kalendárnych rokov: Detský hrob   7,- Eur Jednohrob 14,- Eur Dvojhrob 27,- …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/ 2018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/ 2018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2019 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2018 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci

Obec Michal nad Žitavou Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č.  1 /2018 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Michal nad Žitavou VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Michal nad Žitavou dňa: 10. 1.2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Michal nad Žitavou v zmysle 6 a I I ods. 4 písm. g zákona …

Chcem vedieť viac

VZN č. 5/2017 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/ 2017 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2018 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7  ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .4/ 2017 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 3/2017 O NÁJOMNÝCH BYTOCH a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE MICHAL NAD ŽITAVOU č. 3 /2017 O NÁJOMNÝCH BYTOCH a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou. Obecné zastupiteľstvo Obce Michal nad Žitavou podľa § 4 ods. l a ods. 3 písm. a) a § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade …

Chcem vedieť viac