Category: VZN obce

VZN č. 1/2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .1/ 2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou Obec Michal nad Žitavou, Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 10/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .10/ 2016 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 pís. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 9/2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou . 9/ 2016 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2017 Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 …

Chcem vedieť viac

VZN 8-2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Michal nad Žitavou                 Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4  písmeno g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona SNR c. 372/1990 Zb. …

Chcem vedieť viac

VZN 7-2016 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 7/ 2016 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. § 1 Úvodné ustanovenie Obecné zastupiteľstvo v  Michal nad Žitavou na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o …

Chcem vedieť viac

VZN 6-2016 Zrušenie VZN z roku 2002

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č .6/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou z roku 2002 o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci. § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 …

Chcem vedieť viac

VZN 5-2016 Zrušenie VZN č. 8-2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 8/2014 o pozemných komunikáciách  v obci Michal nad Žitavou. § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení …

Chcem vedieť viac

VZN 4-2016 Zrušenie VZN č. 6-2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp  v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo …

Chcem vedieť viac

VZN 3-2016 o určení výšky príspevku v ŠJ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                                       č.2/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat  v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR …

Chcem vedieť viac