Category: VZN obce

VZN č. 2/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                                       č.2/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat  v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                             č.1/ 2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou číslo 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení …

Chcem vedieť viac

VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou    č.7/ 2015 z 10.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou   podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o  , že v nadväznosti …

Chcem vedieť viac

VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou Vyvesené na úradnej tabuli v obci Michal nad Žitavou dňa: 25.11.2015 Lehota na podávanie pripomienok: do 6.12.2015 Zvesené: 10. 12 2015 Schválené dňa: 10.12.2015                            Vyhlásené dňa: 11.12.2015 Zvesené dňa: 26.12.2015                   VZN č. 6 nadobúda účinnosť dňa:1.1.2016 I. ČASŤ § 1 Pôsobnosť nariadenia § 2 Základné pojmy II. …

Chcem vedieť viac

VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou                                             č.5/ 2015 z 10.12.2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách § 1 Úvodné ustanovenie          Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou  v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písmeno g zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2015 O čiastočnej úhrade výdavkov m.š. za pobyt dieťaťa v m.š.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2015 z 12.03.2015 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole. Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2011 Obec Michal nad Žitavou v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 a 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane na rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobie

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 29, § 36, § 76, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 3/2009 o podmienkach …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2009 o DANI z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1 /2009 zo dňa 16.12.2009 o DANI z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2010 a ďalšie zdaňovacie obdobia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou číslo : 21/16 12 09 / B 1 VZN vyvesené dňa : 16.12.2009 VZN zvesené dňa : 31.12.2009 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MICHAL NAD …

Chcem vedieť viac

VZN č.2/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2004 Trhový poriadok, trhových miest

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou Č. 2 /2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 Trhový poriadok, trhových miest v Michale nad Žitavou. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v zmysle § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. …

Chcem vedieť viac