Category: VZN obce

VZN č.1/2003 o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe § 4 ods. 3 písm. o/ a § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , na základe č. 68 Ústavy SR, v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1 k VZN o ver. priestranstvách, ochrane ŽP a zeleni v obci.

Zoznam pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, v obci Michal nad Žitavou: Lúčka – parcela č. 38 Priestranstvo okolo obchodu Jednota – parcely č. 10/2, 11, 19, 10/1, 10/3 Veľký močiar – parcely č. 6/1, 6/2, 493/2 časť, 499/8 časť Malý močiar – parcely č. 6/3, 506/1, 507/60 časť, 507/62 časť Miestny cintorín – parcely č. 2, …

Chcem vedieť viac

VZN o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci Michal nad Žitavou.

Časť I. Úvodné ustanovenia § 1 Účel a spôsob tohto VZN Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť rámcové podmienky pre vytváranie čistého a zdravého životného prostredia v obci, pre šetrné využívanie verejných priestranstiev a ich vhodnú estetickú úpravu, pre starostlivosť o verejnú i ostatnú zeleň v obci a jej ochranu pre trvalo udržateľné využitie a ochranu pôdy a vody ako aj pre zachovávanie čistoty …

Chcem vedieť viac