Category: VZN obce

VZN č.3/2005 O PREVÁDZKE MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 ods. 1 ) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákona NR SR č. 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Číslo 3/ 2005 O PREVÁDZKE MALÝCH …

Chcem vedieť viac

VZN č.8/2004 o pozemných komunikáciách v obci.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 8 /2004 o  pozemných komunikáciách v obci. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm.g, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 9 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto …

Chcem vedieť viac

VZN č.5/2004 TRHOVÝ PORIADOK trhových miest v Michale nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5 / 2004 ktorým sa v zmysle § 5 zákona č.178/1998 Z.z. vydáva TRHOVÝ PORIADOK trhových miest v Michale nad Žitavou Článok I. Určenie priestranstva Tento trhový poriadok je spracovaný a platí pre trhové miesta vytvorené v obci Michal nad Žitavou: trhovisko na spevnenej ploche parcela číslo 4/1 pred pomníkom padlých …

Chcem vedieť viac

VZN č.4/2004 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č.4/2004 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 6 a § 11ods.4 zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 zákon NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach …

Chcem vedieť viac

VZN č.1/2003 o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe § 4 ods. 3 písm. o/ a § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , na základe č. 68 Ústavy SR, v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona …

Chcem vedieť viac

Príloha č. 1 k VZN o ver. priestranstvách, ochrane ŽP a zeleni v obci.

Zoznam pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, v obci Michal nad Žitavou: Lúčka – parcela č. 38 Priestranstvo okolo obchodu Jednota – parcely č. 10/2, 11, 19, 10/1, 10/3 Veľký močiar – parcely č. 6/1, 6/2, 493/2 časť, 499/8 časť Malý močiar – parcely č. 6/3, 506/1, 507/60 časť, 507/62 časť Miestny cintorín – parcely č. 2, …

Chcem vedieť viac

VZN o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci Michal nad Žitavou.

Časť I. Úvodné ustanovenia § 1 Účel a spôsob tohto VZN Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť rámcové podmienky pre vytváranie čistého a zdravého životného prostredia v obci, pre šetrné využívanie verejných priestranstiev a ich vhodnú estetickú úpravu, pre starostlivosť o verejnú i ostatnú zeleň v obci a jej ochranu pre trvalo udržateľné využitie a ochranu pôdy a vody ako aj pre zachovávanie čistoty …

Chcem vedieť viac