Informácia o začatí správneho konania č.: 222/2019 – výrub stromu

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“):

Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou

Číslo konania: 222/2019

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu  stromu  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona.

1 ks dreviny rodu Smrek strieborný – Picea punges glauka – rastúci na pozemku parc. č. 217/16

     Michal nad Žitavou č. 137

Dotknuté územie: k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č.: 217/16

Žiadateľ:  Ing. Jozef Červenka, Komenského 498/34, 029 01 Námestovo

Dátum zverejnenia informácie: 18.09.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom  v tomto  konaní : do 26.9.2019

5 pracovných dní   od zverejnenia informácie, písomne na uvedenú adresu  alebo elektronicky na adresu: Obecný úrad Michal nad Žitavou, 941 62 Michal nad Žitavou č.160
                  porubsky@michalnadzitavou.sk

Zvesené, bude: 27.9.2019