Informácia o začatí správneho konania č.: 351/2019 – výrub 3 stromov

OBEC Michal nad Žitavou

Č. j. 351/2019                                                       V Michale nad Žitavou, dátum: 18.12.2019

oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, ktoré rastú pozemky vedľa starej sýpky(bližšia lokalita) , na pozemku KN-C č. 121, 124 k. ú. Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín,  zo dňa 17.12.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks  drevín  druhu orech kráľovský  2 ks s obvodom kmeňov 190, 130 cm, smrek obyčajný 1 ks s obvodom kmeňa 130 cm,  ktoré rastú na pozemku KN-C č. 121 a 124  k. ú. Michal nad Žitavou Žiadosť bola odôvodnená plánovaná výstavba rodinného domu.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

30.12.2019 o 8,00 hod

so stretnutím pozvaných pri pozemkoch p.č. 121 a 124, pri uvedených stromoch určených na výrub

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.  

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                        Ing. Peter Porubský

                                                                                               starosta obce

Doručí sa:1.  Ing. Peter Macák sídlisko Lúky 1116/28, 952 01 Vráble

  1. spis