Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 212/1 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zákon”)

Správny orgán: Obec Kmeťovo

Číslo konania: 48/2022

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhov:

Orech vlašský — Juglans regia

Sumach pálkový — Rhus typhina

s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 127 cm, 85 cm podľa ust. 47 ods. 3 zákona,

Dotknuté územie: k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č.: 212/1 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, drevina rastie v zastavanom území obce Michal nad Žitavou. Dreviny sa nachádzajú na ulici: t.z. stará dedina, pred rodinným domom č. 40,

Dreviny tienia dom a vytvárajú nevhodné podmienky na bývanie v rodinnom dome, predpokladá sa aj úprava priestranstva.

Žiadateľ:                                        Obec Michal nad Žitavou

Dátum zverejnenia informácie: 04.02.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní:

5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 1 1.02.2022 písomne na adresu: Obec Kmeťovo, 941 62 Kmeťovo č. 77 alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

kancelaria@obeckmetovo.sk

Zverejnené: 04.01.2022                                       Zvesené: