Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín ktoré rastú na parcele č. 538 kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zákon”)

Správny orgán: Obec Kmeťovo

Číslo konania: 49/2022

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu:

Agát biely — Robinia Pseudoacacia s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 135 cm, 175 cm podľa ust. 47 ods. 3 zákona,

Dotknuté územie: k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č.: 538, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, dreviny rastú mimo zastavané územie Michal nad Žitavou. Dreviny sa nachádzajú : pod vinicami, pri soche Panny Márie.

Dreviny sú suché, rastú vedľa cesty a sú nebezpečné pre osoby pohybujúce sa v ich okolí.

Žiadateľ:                                        Obec Michal nad Žitavou

Dátum zverejnenia informácie: 04.02.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní:

5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 11.02.2022 písomne na adresu: Obec Kmeťovo, 941 62 Kmeťovo č. 77 alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

kancelaria@obeckmetovo.sk

Zverejnené: 04.01.2022                                        Zvesené: