Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“)

Správny orgán:           Obec Kmeťovo

Číslo konania:             75/2020

Predmet konania:       Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín Tuja východná (Thuja orientalis) podľa ust. § 47 ods. 3 zákona.

Dotknuté územie:        k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č. 410/9 – zastavaná plocha a nádvorie, školský dvor – Michal nad Žitavou č. 276

Žiadateľ:                     Obec Michal nad Žitavou, zastúpená Ing. Peter Porubský – starosta obce

Dátum zverejnenia informácie:     04.03.2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní:

5 pracovných dní od zverejnenia informácie , t.j. do 11.03.2020 písomne na adrese: Obec Kmeťovo, 961 62 Kmeťovo č. 77 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kancelaria@obeckmetovo.sk

Zverejnené: 04.03.2020                                                         Zvesené: 12.03.2020