List pre občanov obce

Vážení spoluobčania !
       Dovoľujem si Vás osloviť týmto listom, vzhľadom na to, že nás čaká spoločná úloha, ktorú budeme musieť spoločne do budúcna zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b.), ktorý pojednáva o tom, že obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
1. biologický rozložiteľného kuchynského odpadu
2. jedlých tukov a olejov z domácností
3. biologický rozložiteľných odpadov zo záhrad 

       Pri zabezpečení zberu uvedených komunít v bode 1 – 3, by boli mesačné náklady pre jednu domácnosť cca 24,0  Eur na jeden mesiac, pričom vývoz  daného vytriedeného odpadu by sa realizoval 4x mesačne, počas celého roka.

       Vzhľadom na pomerne vysoké náklady pre domácnosti, na zabezpečenie zberu biologický rozložiteľných odpadov ( BRO ) a ich likvidáciu, rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí, 29. 10.2020, že prednostne využijeme  výnimku zo zákona

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v § 81 odsek 21 ktorá znie:
Povinnosť zaviesť  a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, písmeno
b.) – ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad, zmena od 1.1.2021, do 31.12.2020 stačilo 50 % domácností.

      Aby sme preukázali 100 % kompostovania našich občanov, musíme s každou domácnosťou uzavrieť zmluvu, v ktorej sa občania zaviažu k uvedenému kompostovaniu biologický rozložiteľných odpadov, kompostovaním.   
      Na kompostovanie sa môžu využívať originál kompostéri, alebo doma vyrobené kompostéri, pre občanov ktorí budú mať záujem, je obec povinná, za úhradu zabezpečiť kompostéri, na jedného občana domácnosti je to na rok 250,0 litrový objem.
      Tí občania, ktorí už majú kompostér vo svojej domácnosti, si už nový kompostér nemusia zabezpečovať.

     Podmienkou preukázania sa obcou pri kontrole, že 100 % domácností kompostuje je, že s každou domácnosťou bude mať obec uzavretú zmluvu, v ktorej sa domácnosť zaviaže k povinnému kompostovaniu vlastného odpadu.
    Cena jedného 1000 lit. kompostére = 1 m3 , sa pohybuje podľa kvality prevedenia, druhu výrobcu a množstava nakúpených kompostérov cca od 90,0  – 150,0 Eur. Samozrejme, čím menší kompostér, tým je cena nižšia. Výhoda zavedenia kompostovania vo všetkých domácnostiach je v tom, že domácnosť má len jednorazoví náklad na zakúpenie kompostéra, alebo jeho výrobu a po celý rok už ďalšie náklady nemá, len minimálnu prácu okolo údržby kompostéra a technológie kompostovania. Zozbierané informácie o kompostovaní, zverejníme na obecnej stránke, zabezpečíme odborné stretnutie občanov obce s odborníkmi na kompostovanie  alebo si ich môžete získať na internete.

    Pre občanov, ktorí by sa nechceli zúčastniť na spoločnom kompostovaní, obec zabezpečí pravidelný týždenný vývoz biologický rozložiteľných odpadov ( BRO ) v 120 lit. plastových nádobách za predpokladanú cenu 24,0 – 30,0 Eur na mesiac.