Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2021 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2022

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením S 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8 ods. 2 a 4, S 12 ods. 2,  16 ods. 2 , S 17 ods. 2, 3 S 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v uj e

S I

Základné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa S 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d I o, že v nadväznosti na S 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2022 daň z nehnuteľností.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Michal nad Žitavou v zdaňovacom období roku 2022.

DAŇ Z POZEMKOV

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. I zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,55 % ,
 2. Záhrady vo výške 0,80 %
 3. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,80 %
 4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,80 %
 5. Stavebné pozemky 0,80 %.

DAŇ ZO STAVIE B

Sadzba dane

l. Správca dane na území obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

 1. 0,100 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkársky chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,300 € za samostatne stojace garáže
 5. 0,200 € za stavby hromadných garáží
 6. 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,700 € za stavby na ostatné podnikanie ana zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 0,200 € za ostatné stavby.

2. správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Michal nad Žitavou je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

 1. 0,066 za byty,
 2. 0,066 € za nebytové priestory.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:

 1. pozemky na ktorých je cintorín,
 2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:

 1. Stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.
 2. Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.

3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

a) 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

Záverečné ustanovenia

Platnosť VZN 2/2020 zmysle zákona končí 31.12.2021.

Učinnosť

Toto nariadenie po schválení nadobudne účinnosť 01.01.2022.

Vyvesené dňa : 26.11.2021 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce: www.michalnadzitavou.sk

         Lehota na podávanie pripomienok :      do 4.12.2021

Zvesené dňa :14.12.2021
Schválené:14.12.2021
Vyhlásené :15.12.2021
Učinné dňom:01.01.2022

Ing. Peter Porubský v. r.

starosta obce