NÁVRH – VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6  ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 370/2016 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 356/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane    z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

Čl. 1

Predmet úpravy

      Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií a účel použitia   na prevádzku a mzdy na žiaka1) materskej školy    a školských zariadení so sídlom na území obce Michal nad Žitavou, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky2) .

Čl. 2

Príjemca finančných prostriedkov

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je:

Základná škola s materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v    
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. 3

Výška a účel finančných prostriedkov

 1. Výška finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na príslušný kalendárny   rok   na    prevádzku    a mzdy     materskej   školy   a školských   zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v dôvodovej správe všeobecne záväzného nariadenia a prílohe č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Michal nad Žitavou.
 2. Termín podania písomnej žiadosti o finančné prostriedky je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.
 • Pri žiadosti o finančné prostriedky žiadateľ predkladá:
  • údaje o počte žiakov v neštátnom školskom zariadení (kópia výkazu 40-01), prípadne hlásenie zriaďovateľa o počte detí, ktoré navštevujú školské zariadenie do 15 roku veku.
  • v prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch z predchádzajúceho obdobia, je žiadateľ povinný ich uviesť, resp. doložiť.
 • Žiadosť o finančné prostriedky, ktorá nebola doručená na adresu zriaďovateľa do 15. októbra príslušného roka, nebude v návrhu rozpočtu na príslušný rok zahrnutá a jej vybavenie bude predmetom schvaľovania bežných výdavkov v nasledujúcom roku.
 • Nekompletná žiadosť (bez dokladov a údajov uvedených v bode 2) a 3) tohto článku) bude zaradená do procesu schvaľovania až po ich doplnení žiadateľom.

Čl. 4

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov

 1. Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 finančné prostriedky mesačne (vo výške jednej dvanástiny z výšky finančných prostriedkov určenej na financovanie originálnych kompetencií na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
 2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl. 2 je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia a zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. 5

Lehota a vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov

 1. Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov je povinný vykonať a predložiť finančné vyúčtovanie poskytovateľovi v lehote do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
 2. V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 15. februára a zároveň je povinný zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov.
 3. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať na adresu poskytovateľa, ktorý vykoná konečné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Predloženie finančného vyúčtovania je základnou  podmienkou  pre  prípadné  poskytnutie  finančných  prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Čl. 6

Spôsob vykonávania kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov a sankcie

 1. Poskytovateľ finančných prostriedkov je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle príjemcu finančných prostriedkov školy a školského zariadenia, ktorému boli finančné prostriedky určené.
 2. Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť poskytovateľovi finančných prostriedkov  vykonanie kontroly a za tým účelom zabezpečiť  pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektu, ktorá súvisí s predmetom kontroly a povinnosť predkladať im požadované doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.
 3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu 2) tohto článku je starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly hlavného kontrolóra obce.
 4. Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa      § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť poskytovateľovi sankcie podľa bodu (5) tohto článku a zaslať na adresu poskytovateľa avízo do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou.
 5. Na uplatnenie sankcií za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ použije ustanovenia

§  31  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Zamestnanec obce vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku je v zmysle § 8 ods.1/ písm. c/ zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čl. 7

Osobitné ustanovenia

 1. Ak prijímateľ finančných prostriedkov skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu boli poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnutú výšku finančných prostriedkov ku dňu skončenia činnosti zúčtovať a najneskôr v lehote do jedného mesiaca od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa a zaslať avízo o úhrade na adresu poskytovateľa.
 2. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný v lehote do dvoch mesiacov od ukončenia predmetu činnosti súvisiaceho s poskytnutím finančných prostriedkov vykonať zúčtovanie dotácie podľa čl. 5 tohto VZN a toto predložiť spolu s výročnou správou v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov poskytovateľovi na oddelenie financií obce.
 3. Prijímateľ finančných prostriedkov neštátneho školského zariadenia, pre ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté, je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatých finančných prostriedkov obce podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 3/2020, stráca účinnosť VZN č. 3/2019.
 2. VZN č. 3/2020 bude prerokované na 14. zasadnutí  obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2020.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňom 01.01.2021.

Michal nad Žitavou, dňa 20.11.2020

                                                                                              Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                             starosta obce

Vyvesené dňa : 24.11.2020

 na úradnej tabuli a na  internetovej  stránke obce:  www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :        do 1.12.2020

Zvesené dňa :                                              10.12.2020

Schválené:                                                   10.12.2020

Vyhlásené :                                                  11.12.2020

Účinné dňom:                                            01.01.2021                  

 1. ust. § 6 ods.12 písm. c) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
 2. § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov