VZN č.1/2022 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č.  1 / 2022

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

 v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle       § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                 § 6  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Školská jedáleň

 1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín,  ktoré sa uhrádzajú z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), alebo ktorú čiastočne alebo celú, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
 • Stravníkom  v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia.

§ 2

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku  príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Michal nad Žitavou 276, ktorej zriaďovateľom je obec Michal nad Žitavou.

DRUHÁ ČASŤ

URČENIE NÁLEŽITOSTI PRÍSPEVKU

§ 3

Výška príspevku

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza celý, alebo časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem, ak dané náklady nepokrýva dotácia z MPSVaR   a mesačne  prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 7,0 €.
 • Za zákonných zástupcov detí z viac detných rodín, s trvalým pobytom v  Obci Michal
   nad Žitavou, hradí príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
   základnej škole na každé  druhé dieťa vo výške 50 % a každé ďalšie dieťa

 vo výške 100 %, počas celého školského roku, kedy sa dieťa zúčastňuje na
 stravovaní v školskej jedálni, obec  Michal nad Žitavou, z obecného rozpočtu.

 • Iný stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia ) uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov.
 • Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v troch pásmach.
 • Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórií je nasledovná:
 1.  Pre stravníkov MŠ vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
Materská škola (denné) – stravníci od 2 – 6 rokov                              (3. finančné pásmo)
Náklady na nákup potravín   v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka v Eur    Poskytnutá dotácia z MPSVaR V Eur              
desiata0,380,380,00
obed0,900,900,00
olovrant0,260,260,00
    
Spolu1,541,540,00
 • Pre stravníkov MŠ, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vo veku  2 – 6 rokov vo výške:

 Pre stravníkov MŠ uhrádza zákonný zástupca sumu 0,24 €.

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre všetkých dotknutých stravníkov je 1,30 €. Rozdiel medzi nákladmi na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca.

                c. Pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov:

Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov                              (3. finančné pásmo)
Náklady na nákup potravín   v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka v Eur                Poskytnutá dotácia z MPSVaR V Eur       
    
obed1,211,210,0
    
Spolu1,211,210,0

d.   Pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov:

Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov                              (3. finančné pásmo)
Náklady na nákup potravín   v EurÚhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka v Eur                Poskytnutá dotácia z MPSVaR V Eur       
    
obed1,301,300,00
    
Spolu1,301,300,00
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza poštovou poukážkou, alebo na účet školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 § 4

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania

 1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ
 2. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka zamestnanca sa určujú:
 Náklady na nákup potravín
3.finančné pásmo1,41
Režijné náklady2,47
Hodnota obeda3,88
55% z hodnoty obeda (platí zamestnávateľ)2,13
Rozdiel medzi režijnými nákladmi a 55% z hodnoty obeda (dopláca zamestnanec)0,34
 • Úhrada príspevku dospelého stravníka:
 Náklady na nákup potravín  Réžie (doplatok zamestnanca)Príspevok zo SFÚhrada spolu
Obed1,410,340,201,55

§ 5

Podnikateľská činnosť školskej kuchyne a jedálne, v čase mimo školského vyučovania.

 1. Zriaďovateľ súhlasí, aby priestory školskej kuchyne a školskej jedálne boli v čase mimo vyučovania využívané na podnikateľskú činnosť, v zmysle platnej legislatívy SR a zákonných ustanovení pre podnikanie vo verejných priestoroch.
 • Dokumenty potrebné k tejto činnosti, ako sú prevádzkový poriadok, cenník, návrh zmluvy o prenájme budú pri schvaľovaní a pri každej zmene, predkladané obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6

Záverečné ustanovenia

 1. Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2019 zo dňa 14.7.2016  o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni.
  Zmena č. 1/2019 VZN obce Michal nad Žitavou č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni, zo dňa 10.11.2019.

Zmena č. 2/2019 VZN obce Michal nad Žitavou č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni, zo dňa 16.12.2019.
Zmena č. 1/2020 VZN obce Michal nad Žitavou č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni, zo dňa 23.04.2020.

 • Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 21.06.2022 uznesením č. 14.  – 2022.

§ 7
Účinnosť

          Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Michale nad Žitavou na jeho 23.    
          zasadnutí, dňa 21. 06. 2022 uznesením č. 14. – 2022 a nadobúda účinnosť 1.9.2022.

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce   

Vyvesené dňa : 05.06.2022 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 12.06.2022
Zvesené dňa : 21.06.2022
Schválené:21.06.2022
Vyhlásené :  07.07.2022
Platné: 01.09.2022