VZN č. 2/ 2020 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 2/ 2020

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2021

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2 , § 17 ods. 2, 3  § 99 e ods. 9  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

§ 1

Základné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo  v Michale nad Žitavou podľa   § 11 ods. 4 písm. d) zákona          č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o,      že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   z a v á d z a    s účinnosťou od 1. januára 2021  daň z nehnuteľností.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Michal nad Žitavou v zdaňovacom období roku 2021.

D A Ň   Z    P O Z E M K O V

§ 2

Základ dane

       1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
            sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
            výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.
            582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
            drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).                                              

§ 3

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,55 % ,
 2. Záhrady vo výške  0,80 %
 3. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,80 %
 4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,80 %
 5. Stavebné pozemky 0,80 %.

D A Ň    Z O     S T A V I E  B

§ 4

Sadzba dane

 1. Správca dane na území obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m²  zastavanej plochy stavby vo výške:
 1. 0,100 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkársky chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,300 € za samostatne stojace garáže
 5. 0,200 € za stavby hromadných garáží
 6. 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,700 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 0,200 € za ostatné stavby.
 • správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

D A Ň   Z   B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Michal nad Žitavou je za každý aj začatý m²  podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

 1. 0,066 za byty,
 2. 0,066 € za nebytové priestory.

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
 1. pozemky na ktorých je cintorín,
 2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
 • Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
 • Stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.
 • Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.

3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

 1. 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,  ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

§ 7

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 8

Záverečné ustanovenia

Platnosť VZN 2/2020 zmysle zákona končí 31.12.2021.

§ 9

Účinnosť

                                  Toto nariadenie po schválení nadobudne účinnosť 01.01.2021.

Ing. Peter Porubský v. r. 

starosta obce   

Vyvesené dňa : 24.11.2020

 na úradnej tabuli a na  internetovej  stránke obce:    www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok :   do 5.12.2020

Zvesené dňa :                                             10.12.2020

Schválené:                                                  10.12.2020

Vyhlásené :                                                 11.12.2020

Účinné dňom:                                            01.01.2021