VZN č. 2/2022 O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou

č. 2/2022   z 21.06.2022

O čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

       Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, ods. 6 zákona č. 245 /2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje : 

§ 1

Základné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania čiastočnej úhrady výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, zriadenou obcou na jedno dieťa mesačne.

§ 2

Výška príspevku

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10,0 Eur

§ 3

Príspevok materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy  s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

§ 4

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov  preukázateľným spôsobom.
  2. Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými záväznými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 5

Záverečné uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa na tomto „ Všeobecne záväznom nariadení  č.2  z 21.06.2022 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy  za pobyt dieťaťa v materskej škole „  uznieslo dňa 21.06.2022.

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou   č. 1/2015 z 15.8.2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom Michal nad Žitavou dňa 15.03.2011.

§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09. 2022 

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce    

Vyvesené dňa : 05.06.2022 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 12.06.2022
Zvesené dňa : 21.06.2022
Schválené:21.06.2022
Vyhlásené :  07.07.2022
Platné: 01.09.2022