VZN č. 2/2022 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo 2/2022 z 17.10.2022

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Michal nad Žitavou

            Obecné zastupiteľstvo Michal nad Žitavou sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/         Územný plán obce Michal nad Žitavou – vypracovaný pre územie obce Michal nad Žitavou je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2022 z 17.10.2022

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Michal nad Žitavou či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Michal nad Žitavou

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Michal nad Žitavou, na stavebnom úrade a na Okresnom  úrade v Nitre.

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3.11.2022.

starosta obce

Vyvesené dňa : 26.9.2022 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

Lehota na podávanie pripomienok: 06.10.2022
Zvesené dňa :                                   16.10.2022
Schválené:                                        17.10.2022
Vyhlásené :                                       18.10.2022
Platné:                                               03.11.2022