VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni


Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 3/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Školská jedáleň

 1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré sa uhrádzajú z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), alebo ktorú čiastočne alebo celú, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia.

§ 2
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Michal nad Žitavou 276, ktorej zriaďovateľom je obec Michal nad Žitavou.

DRUHÁ ČASŤ
URČENIE NÁLEŽITOSTI PRÍSPEVKU
§ 3
Výška príspevku

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza celý, alebo časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem, ak dané náklady nepokrýva dotácia z MPSVaR a mesačne prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 7,0 €.
 2. Za zákonných zástupcov detí z viac detných rodín, s trvalým pobytom v Obci Michal
  nad Žitavou, hradí príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
  základnej škole na každé druhé dieťa vo výške 50 % a každé ďalšie dieťa vo výške 100 %, počas celého školského roku, kedy sa dieťa zúčastňuje na stravovaní v školskej jedálni, obec Michal nad Žitavou, z obecného rozpočtu.
 3. Iný stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia) uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov.
 4. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.
 5. Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórií je nasledovná:

A. Pre stravníkov MŠ vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
Materská škola (denné) – stravníci od 2 – 6 rokov (3. finančné pásmo)

Náklady na nákup potravín

v Eur Úhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka
v Eur Poskytnutá dotácia z MPSVaR
V Eur
desiata 0,50 0,50 0,00
obed 1,20 1,20 0,00
olovrant 0,40 0,40 0,00
Spolu 2,10 2,10 1,30

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre všetkých dotknutých stravníkov je 1,30 €. Rozdiel medzi nákladmi na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca.

C. Pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov (ZŠ I. stupeň):
Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov (3. finančné pásmo)

Náklady na nákup potravín

v Eur Úhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka
v Eur Poskytnutá dotácia z MPSVaR
V Eur
obed 1,70 1,70 1,30

D. Pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov (ZŠ II. stupeň):
Základná škola (denné) – stravníci od 6 – 11 rokov (3. finančné pásmo)

Náklady na nákup potravín

v Eur Úhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka
v Eur Poskytnutá dotácia z MPSVaR
V Eur
obed 1,90 1,90 1,30

Poskytnutá dotácia na stravu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v MŠ a v ŽŠ, pričom dotáciu je možné poskytnúť:

o podľa § 4 ods. 3 písm. a/ zákona o dotáciách na každé dieťa v MŠ alebo ZŠ, ak je v MŠ alebo ZŠ najmenej 50% detí v hmotnej núdzi,
o podľa § 4 ods. 3 písm. b/ zákona o dotáciách na dieťa v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ,
o podľa § 4 ods. 3 písm. c/ zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza poštovou poukážkou, alebo na účet školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
  § 4
  Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania

Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka zamestnanca sa určuje:

Náklady na nákup potravín

3.finančné pásmo 2,40 €

§ 5
Podnikateľská činnosť školskej kuchyne a jedálne, v čase mimo školského vyučovania.

 1. Zriaďovateľ súhlasí, aby priestory školskej kuchyne a školskej jedálne boli v čase mimo vyučovania využívané na podnikateľskú činnosť, v zmysle platnej legislatívy SR a zákonných ustanovení pre podnikanie vo verejných priestoroch.
 2. Dokumenty potrebné k tejto činnosti (cenník a návrh zmluvy o prenájme) budú pri schvaľovaní a pri každej zmene, predkladané zriaďovateľovi na schválenie.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 6
Záverečné ustanovenia

Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 1/2022 zo dňa 21.6.2022 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni.

Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 15.12.2022. uznesením č. 17/2/2022.

§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2023.

Juraj Supek, v. r.
starosta obce

Schválené dňa 15.12.2022
Vyvesené dňa : 16.12.2022
Účinné: 1.1.2022