NÁVRH – VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

N Á V R H

OBEC Michal nad Žitavou

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce Michal nad Žitavou

č. 4/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods.3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
 • Nariadenie upravuje:
 • nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
 • nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
 • spôsob zberu objemného odpadu
 • spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivých látok
 • spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, a to:
 • odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
 • elektroodpadov z domácností, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
      automobilových batérií a akumulátorov,
 • biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 • veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
 • jedlých olejov a tukov
 • spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Michal nad Žitavou

§ 2

Základné ustanovenia

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje inak.

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

 1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
 • Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 • Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
 • Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto zneškodnenia
 • Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov .
 • Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadu.
 • Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
 • Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
 • Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
 1. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
 1. Skládkovanie odpadu je ukladanie odpadu na skládku odpadu.
 1. Skládka odpadu je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
 1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Michal nad Žitavou pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo  fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady   z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov
 1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa platí miestny poplatok za komunálne odpady    a drobné stavebné odpady.
 1. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (napr. veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť kompletné).
 1. Objemný odpad je komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu zberu komunálneho odpadu (napr. nábytok, sanita, nadrozmerné časti bytového jadra, a pod.).
 1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
 • Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
 • Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
 • Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.
 • Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 • Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné

stavebné    odpady   vo    výške,    ktorá   je    priamo    úmerná    množstvu    týchto   odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

 • Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom

čase, ktorú určí obec Michal nad Žitavou v tomto všeobecne záväznom nariadení.

 • Kompostovanie – je prirodzený biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok vplyvom živých organizmov vzniká organické hnojivo kompost.
 • Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálnej vhodnej prípravy na opätovné použitie recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.
 • Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na jej území zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.
 • Organizácia zodpovednosti výrobcu pre obaly je organizácia prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, ktorá túto činnosť zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy
 • Obal podľa § 52 ods.3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky,  od  výrobcu  po  používateľa  alebo  spotrebiteľa,  ktorý  spĺňa  kritéria  uvedené  v prílohe č.7, za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov, používané na tie isté účely.
 • Odpady z neobalových výrobkov podľa § 73 ods.3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

§ 4

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením;
 • Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,   ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby    
  nedochádzalo k:
  • riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a  živočíchov,
  • obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
  • nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
 • Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú
  povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je ustanovené inak:
 • držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
 • posledný známy držiteľ odpadu.
 • Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu, na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.
 • Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza.
 • Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72 zákona o odpadoch.

§ 5

Práva pôvodcu odpadu

1.Pôvodca odpadov má právo na:

 1. poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom vlastníctve,
 2. zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, podľa podmienok uvedených v tomto naradení a harmonogramu zberu komunálneho odpadu
 3. zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch podľa tohto nariadenia
 4. zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,
 5. informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.

§ 6

Povinnosti pôvodcu odpadu

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

 1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
 2. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 3. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

§ 7

Povinnosti držiteľa odpadu

Držiteľ odpadu je povinný

 1. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
 2. použiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, udržiavať ich v dobrom technickom a hygienickom stave
 3. ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
 4. triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
 5. požiadať oprávnenú osobu o odvoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu mimo harmonogram triedeného zberu, ak jeho množstvo prevyšuje objem 1m³ na obyvateľa za rok
 6. zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim účinkom
 7. sprístupniť stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu
 8. udržiavať čistotu a poriadok na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí
 9. je povinný v prípade preplňovania zberných nádob zabezpečiť zvýšený počet zberných nádob
 10. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a nariadenia, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám
 11. oprávnená osoba priebežne pri svojej činnosti sleduje zloženie komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.
 12. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 13. prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu, držiteľ drobného stavebného odpadu, alebo ten kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými odpadmi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

§ 8

Povinnosti a zodpovednosť obce

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
 2. obec je povinná zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci. Zber a prepravu komunálneho odpadu  a jeho zložiek vrátane výkupu  a mobilného zberu možno vykonávať  na území obce len na základe zmluvy, pokým si to obec nezabezpečuje sama.
 • obec zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
 • obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kompozitné materiály a biologicky rozložiteľných  odpadov  okrem  tých,  ktorých   pôvodcom  je  fyzická  osoba  –  podnikateľ  a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
 • obec  je  povinná  umožniť  výrobcovi  elektrozariadení  a výrobcovi  prenosných  batérií  a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu  z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov
 • umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a to na základe zmluvy s ňou.
 • zverejniť  na   svojom   webovom   sídle   podrobný  popis   celého   systému   nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci
 • vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení
 • obec Michal nad Žitavou je povinná vypracúvať program obce

§ 9

Zákazy

Zakazuje sa:

 1. ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
 2. ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 3. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

§ 10

Zberné nádoby

 1. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov sú:
 2. Zberná nádoba o objeme 110 l ( plechová nádoba)
 3. Zberná nádoba o objeme 120 l (plastový kontajner)
 4. Zberná nádoba o objeme 5 a 7 m3 (veľkoobjemový kontajner- VOK),
 5. Zberné vrecia na triedený zber komunálneho odpadu o objeme 120 l,
 • Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu komunálnych odpadov sú spravidla označené a farebne rozlíšené nasledovne:
 • žlté, môžu byť označené aj nápisom „PLASTY“ na triedený zber plastov,
 • modré, môžu byť označené aj nápisom „PAPIER“ na triedený zber papiera a lepenky,
 • zelené, môžu byť označené aj nápisom „SKLO“ na triedený zber skla,
 • červené, môžu byť označené aj nápisom „KOVY“ na triedený zber kovov,
 • oranžové, môžu byť označené aj nápisom „TETRAPAK“ na triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov,
 • hnedé, môžu byť označené aj nápisom „Použité oleje a tuky“ na zber použitých kuchynských olejov a tukov

§ 11

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

 1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný z komunálnych odpadov prednostne vytriediť jednotlivé druhy odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné odpady odovzdať v rámci zberu zmesových komunálnych odpadov.
 • Náklady na zbernú nádobu znáša pôvodca odpadu, nádoby zabezpečuje obec pre občanov obce.
 • Spôsob zberu zmesových komunálnych odpadov
 • V oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu je umiestnený pri každom rodinnom dome, zber odpadov sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch podľa harmonogramu zberu spravidla každý druhý piatok.
 • V prevádzkach, priemyselných podnikoch a v iných zariadeniach je zavedený množstvový zber odpadov. Zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba  –  podnikateľ  zabezpečí  obec  do  zberných  nádob  zodpovedajúcim  systému  zberu  a podľa individuálne určeného intervalu odvozu, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval dlhší ako 14 dní.

Na účel množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú dve veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:

Zberné nádoby: 110 l nádoba plechová a 120 l nádoba plastová.

 • V prípade, že pôvodca odpadov v rodinnom dome, alebo bytovom dome vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu (rodinná oslava, upratovanie, maľovanie a pod.) je pôvodca povinný tento odpad uložiť do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu, umiestniť ich vedľa zberných nádob na komunálny odpad a pripraviť na odvoz v čase odvozu zmesového komunálneho odpadu.
 • Minimálny počet zberných nádob a interval zberu odpadov :
 • v rodinných domoch na 1 bytovú jednotku minimálne 1 zberová nádoba 110 l alebo 120 l na zber zmesových komunálnych odpadov s intervalom 1 krát za 2 týždenne,
 • na množstvový zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, zabezpečí obec do zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu a podľa individuálne určeného intervalu odvozu.
 • Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje v zmysle uzatvorenej zmluvy s oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi.
 • Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Spôsob triedeného zberu objemného odpadu

Predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nedajú umiestniť do 110 l alebo 120 l zbernej nádoby na zmesový odpad.

Patrí sem: nábytok, sedačka, matrace a iné nadrozmerné komunálne odpady a pod..

Obec zabezpečuje podľa potreby minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemného odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov umiestnených podľa vopred vyhlásenej akcie, občan bude informovaný o plánovanom zbere odpadov s obsahom škodlivých látok miestnym rozhlasom, na internetovej stránke obce a vyvesením informačných letákov na informačných tabuliach.

 • Spôsob triedeného zberu drobného stavebného odpadu
 1. Obec nezavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce, preto že v katastri obce Michal nad Žitavou sa nachádza skládka na stavebný odpad.
  1. Za drobný stavebný odpad na území obce Michal nad Žitavou sa považujú: komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby (v prípade 4 člennej domácnosti sú to 4 m³).

Patrí sem: tehly, zmesi betónu, obkladačky, omietky, sadrokartón a iné.

 • Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov (zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok, kovy, drevo, sklo, plasty a iné).
  • Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
  • Toto nariadenie sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.
  • Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem stavebného odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná za odplatu veľkokapacitný kontajner, vlečku ktorá môže byť aj od obce. Po následnom odvoze odpadu bude občanovi vyrubený poplatok zodpovedajúci vyprodukovanému množstvu a druhu stavebného odpadu.
  • Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ  alebo  fyzická osoba –  podnikateľ,  tak  nejde o drobný stavebný odpad  a pôvodcom je ten, kto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

  10) Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivých látok

 1. Patria tu: odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady od občanov obce z domácností
 2. Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.
 3.  zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
 4. obec zabezpečí pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok zber najmenej 2 krát do roka, podľa vopred vyhlásenej akcie v jarných a jesenných mesiacoch pomocou oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi s ktorou má obec uzavretú Zmluvu o zbere. V prípade potreby obec zabezpečí zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok častejšie.
 5. Občan bude informovaný o plánovanom zbere odpadov s obsahom škodlivých látok miestnym rozhlasom, na internetovej stránke obce a vyvesením informačných letákov na informačných tabuliach.

§ 12

Spôsob triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

 1. Obec Michal nad Žitavou pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Triedený zber oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov, nie sú zahrnuté do miestneho poplatku. Ak budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, zníži to náklady obce na zmesový komunálny odpad.
  1. V obci Michal nad Žitavou sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi pre nasledujúce druhy odpadov:
   1. papier a lepenka – vrátane odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu sa zberajú do 120 l plastových vriec.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, papierové obaly, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci papier a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier.

 • sklo vrátane odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu sa zberajú do zelených 110 l plechových nádob, označených s nápisom sklo, pre občanov tieto nádoby zabezpečuje obec a cena daných nádob sú zahrnutá do poplatku za komunálny odpad..

Patria sem: sklenené fľaše z limonád, sirupov, liehovín, obaly z kompótov, poháre a predmety zo skla, vázy, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

 • plasty    vrátane odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu sa zberajú do  120 l plastových vriec.

Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 • kovy vrátane odpadov z obalov zberajú sa do  120 l plastových vriec

Patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka,    špendlík,    kovová    rúrka,    starý    kľúč,     zámok,     ventil     a     pod.     Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 • viacvrtstvové kombinované materiály (tetrapak) vrátane odpadov z obalov v rámci triedeného zberu sa zberajú do  120 l plastových vriec

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

 • V oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky priamo v mieste vzniku do zberných vriec  v čase stanovenom v harmonograme zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu zmesového komunálneho odpadu.
  • Minimálny počet zberných nádob a interval triedeného zberu odpadov :
 • v rodinných domoch  odvoz odpadu podľa harmonogramu zberu,
  • na zber triedených odpadov, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, zberné nádoby alebo zberné vrecia  zodpovedajúce systému triedeného zberu odpadov, počet vriec a počet nádob individuálne dohodnutý na základe objednávky, odvoz odpadu podľa harmonogramu zberu. Vrecia na triedené zložky odpadov sa zamieňajú za nové kus za kus. Na území obce je zabezpečený zber kovového odpadu zamestnancami obce, od rodinných domov občanov obce.

§ 13

Spôsob triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Elektroodpad  -predstavuje  elektroodpad,  ktorý  pochádza  z domácností  fyzických  osôb     a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností

Patria sem:

 • veľké domáce spotrebiče: ( napr.chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, mikrovlnné rúry…)
 • malé domáce spotrebiče: (vysávače, fritézy, mlynčeky, kávovary, hriankovače, váhy…)
 • informačné technológie a telekomunikačné zariadenia( servery, počítače, monitory, tlačiarne, notebooky, telefóny…)
 • spotrebná elektronika (televízory, rozhlasové prijímače, hudobné nástroje, videokamery…)
 • svetelné zdroje( svietidlá, kompaktné žiarivky, vysokotlaké výbojky…)
 • elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na kosenie, nástroje na nitovanie, frézovanie, brúsenie,…)
 • hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (konzoly na videohry, videohry, hracie automaty,…)
 • zdravotnícke zariadenia (kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, laboratórne zariadenia

-batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, a iné

 1. Obec zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu elektroodpadu, batérií a akumulátorov najmenej 2x do roka, podľa vopred vyhlásenej akcie v jarných a jesenných mesiacoch pomocou oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi s ktorou má obec uzavretú Zmluvu o zbere. V prípade potreby obec zabezpečí zber elektroodpadu častejšie.
 2. Elektroodpad je možné odovzdať aj spätným odberom distribútorovi elektrozariadení pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie.

§ 14

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, do miestneho servisu alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

§ 15

Spôsob triedeného zberu – biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 1. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu kompostovanie ich vlastného biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len BRO) za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní uzavretej medzi obcou a producentom BRO (príloha č. 1)
 2. Kompostovať možno: trávu, kvety, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania drevín, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny  a ovocia, piliny, drevná štiepka, hobliny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, zvyšky z jedla, bezmäsité  zvyšky  jedla,  potraviny po záručnej dobe a pod.
 3.   Do kompostu nepatria:šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.
 4. Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre BRO a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, pretože n 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
 5. Na účely umožnenia kompostovania a preukázania splnenia podmienok výnimky zákona o odpadoch obec uzaviera v potrebnom rozsahu s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní, ktoré pokrývajú najmenej 50 % obyvateľov obce.
 6. Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu o kompostovaní a to s ich spoločným zástupcom. Dohodu o kompostovaní možno uzavrieť aj s fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, pokiaľ preukážu, že majú vytvorené podmienky pre kompostovanie ich vlastného odpadu, obec však takéto dohody neuzatvára s prevádzkovateľmi kuchýň, ktorí sú povinní zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
 7. Obec zabezpečuje kontrolu plnenie povinností vyplývajúcich z písomných dohôd o kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci raz ročne prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
 8. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta, než je určené, alebo ho spaľovať.
 9. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
 10. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období, frekvencia zberu musí byť vyššia.
 11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 12. Prevádzkovateľ   kuchyne   musí    primerane   zabezpečiť    skladovanie   kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.
 13. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
 14. Obec zriadila malú kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
 15. V tomto zariadení sa bude vykonávať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, z verejných priestranstiev vrátane odpadu z cintorínov.

§ 16

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Držiteľ  veterinárnych  liekov  a humánnych  liekov  nespotrebovaných  fyzickými   osobami a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.

§ 17

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov

 1. Na území obce sa uplatňuje odvozový intervalový zber.
 2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
 3. Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber jedlých olejov a tukov do zbernej nádoby umiestnenej na obecnom úrade – v kultúrnom dome.

§ 18

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch č.79/2015

Z. z. a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza:

 • ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín
 • písomne na adresu Obecný úrad Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, 941 61
 • telefonicky na číslo: 035/65 96 126
 • elektronicky na emailovú adresu : ou.michal@gmail.com

§ 19

Priestupky

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
  1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
  1. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,
  1. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom a nariadením,
  1. nesplní oznamovaciu povinnosť nezákonne umiestneného odpadu,
  1. zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu
  1. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
  1. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
  1. koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
  1. koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
  1. koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
  1. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,
 2. Priestupky podľa písm. a) až k) prejednáva obec a môže uložiť pokutu do 1 500 eur,

§ 20

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade  s ustanoveniami  zákona  č.79/2015  Z.z.    
     o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
 2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 3. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Michal nad Žitavou zverejní obec Michal nad Žitavou na svojom webovom sídle www.michalnadzitavou.sk
 4. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  Michal nad Žitavou  stanovuje  obec   v osobitnom   všeobecne  záväznom  nariadení  obce   o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou dňa 10.12.2020
 6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 6/2015.

V Michale nad Žitavou dňa 10.12.2020

 Ing. Peter Porubský, v.r.

         starosta obce

        Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:24.11.2020
 Lehota na podávanie pripomienok, do:01.12.2020
Zvesené dňa:10.12.2020
VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:10.12.2020
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:11.12.2020
Nadobúda účinnosť dňom:01.01.2020

Príloha č. 1 k VZN 4/2020