VZN č. 4/2022 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou
č. 4/ 2022

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2023

Obec Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§ 1
Základné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2023 daň z nehnuteľností.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Michal nad Žitavou v zdaňovacom období roku 2022.

D A Ň Z P O Z E M K O V

§ 2
Základ dane

    Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
    sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 
    výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 
    582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
    drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).               

§ 3
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,55 % ,
b) Záhrady vo výške 0,80 %
c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,80 %
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,80 %
e) Stavebné pozemky 0,80 %.

D A Ň Z O S T A V I E B

§ 4
Sadzba dane

 1. Správca dane na území obce Michal nad Žitavou určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,100 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkársky chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,300 € za samostatne stojace garáže
e) 0,200 € za stavby hromadných garáží
f) 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,700 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,200 € za ostatné stavby.

 1. správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

D A Ň Z B Y T O V

§ 5
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Michal nad Žitavou je za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,066 za byty,
b) 0,066 € za nebytové priestory.

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky na ktorých je cintorín,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
  a) Stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.
  b) Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
 2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
  a) 50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

§ 7
Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 8
Záverečné ustanovenia

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 2/2021 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 zo dňa 14.12.2021.
§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2023.

Juraj Supek v. r.
starosta obce
Schválené dňa: 15.12.2022
Vyvesené dňa : 16.12.2022
Účinné: 1.1.2023