OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka

na predaj nehnuteľného majetku,
ktorého je výlučným vlastníkom.
Predmetom predaja je pozemok p.č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 246 m2,  kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1.

Termín podávania návrhov je od 11.2.2020 – 27.2.2020 do 13,00 hod.

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 27.2.2020, osobne na adrese:

Obecný úrad Michal nad Žitavou,
941 61 Michal nad Žitavou č. 160 v čase od 8,00 – 13,00 hod. okrem štvrtku

alebo informácie nájdete na webovom sídle

www.michalnadzitavou.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže Obec Michal nad Žitavou

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na odkúpenie obecného  pozemku p.č. 119/9,  o výmere 246 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou, s týmito podmienkami:

 1. Predávajúci – vyhlasovateľ:

Obec Michal nad Žitavou
941 61 Michal nad Žitavou č.160
v zastúpení starostom obce: Ing. Petrom Porubským
IČO: 00 30 90 95
číslo účtu: IBAN: Sk 79 5600 0000 0022 0194 6002
SWIFT: KOMASK2X

 • Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj pozemku parc. č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 246 m2, list vlastníctva č. 1, parcely registra ,,C“ evidovaného na katastrálnej mape. Ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou, č.160, 941 61 Michal nad Žitavou, SR. Nachádzajúci sa v katastrálnom území Michal nad Žitavou.

 • Podmienky verejnej súťaže budú zverejnené  10.2.2020

 • Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
  Meno a priezvisko: Ing. Peter Porubský
  Číslo telefónu: 035 65 96 122
  E-mail: porubsky@michalnadzitavou.sk
 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy:

 1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, podľa

§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí byť v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v šiestych  vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s overeným podpisom.

Musí obsahovať najmä:

1.1.

a./ Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie
     bankového spojenia

b./ Identifikačné údaje účastníka súťaže / ďalej aj ,, kupujúci“ /

     1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,
         adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná
         kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,

     2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné
         priezvisko, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO,
         označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo
         telefónu, e-mail,

      3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa
          trvalého pobytu ,dátum narodenia, rodné číslo, označenie bankového
          spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e- mail,

c./ predmet obchodnej verejnej súťaže,

d./ návrh kúpnej ceny ktorá sa rovná, alebo presiahne 2 190,0 – Eur

e./ spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na
     účet vyhlasovateľa najneskôr do 15 dni odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
     oboma zmluvnými stranami a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy
     podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po
     pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do
     katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá
     kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny.

f./  v prípade , ak víťaz súťaže neuhradí v lehote 15 dní odo dňa podpísania kúpnej
     zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, vyhlasovateľ si
     vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a zmluva sa od počiatku zrušuje.
g./ vyhlásenie účastníka súťaže- len fyzická osoba , o súhlase so spracovaním
     osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzor vyhlásenia účastníka súťaže
     o súhlase spracovania osobných údajov, je prílohou súťažných podmienok,

1.2.

a./ Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok.
     Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého
     vzoru, doplniť údaje do zmluvy takým istým písmom, akým je zmluva   
     napísaná, na počítači.. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore
     sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.
     podbobe 1.1. písmeno b./ a d./ a bod 1. a podbode 1.3.týchto podmienok
     a návrh vlastnoručne podpísať.

b./ Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho
     predložiť minimálne v šiestych vyhotoveniach riadne  a vlastnoručne
     podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrh kúpnej
     zmluvy musia byť úradne overené.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky v bode 1. podbode 1.2  písmeno a./ a b./  

1.3.

          Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú kúpnu    
          cenu za pozemok parc. č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere

         246,0  m2, list vlastníctva č. 1, parcely registra ,,C“ evidovaného na katastrálnej
          mape. Ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou, č.160, 941 61 Michal
          nad Žitavou, SR. Nachádzajúci sa v katastrálnom území Michal nad Žitavou.

         Pozemok parc. č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Michal nad Žitavou
         cena pozemku, je uvedená v zmysle ocenenia  parcely č.119/7 ocenenej
          znaleckým posudkom č. 11/2018, objednávka zo dňa 10.1.2018. Z parcely
         119/7 bola na základe geometrického plánu č. 3-13/2019 odčlenená parcela
         119/9 

         Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota  pozemku je
         spolu: 246,0 m2 x 8,37 Eur/m2 =  2059,02  Eur.

        K cene stanovenej v znaleckom posudku, budú pripočítané náklady obce spojené
         s verejnou súťažou a vkladom do katastra nehnuteľností.

        Celková cena pozemku bola vzhľadom na uvedené skutočnosti, stanovená na

2 190,0 Eur, vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh , ktorého minimálna kúpna cena ponúknutá účastníkom súťaže v návrhu kúpnej zmluvy bude nižšia ako

2 190,0 Eur.

 • Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
  • Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu vo výške 219,00 eur, čo predstavuje 10 % všeobecnej hodnoty predávaného pozemku, prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže:

IBAN: SK7956000000002201946002Prima banka Slovensko, a.s. Vráble,

 SWIFT: KOMASK2X.

O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.

 • Vybranému účastníkovi súťaže, bude výška zábezpeky odpočítaná z kúpnej ceny.
 • Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.
 • V prípade, že po ukončení súťaže vybraný účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 • Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.
 • Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
  • Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 • Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obce Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, v zalepenej obálke  s označením: ,, Obchodná verejná súťaž  – NEOTVÁRAŤ „ v pracovných dňoch od 11.2.2020 do 27.2.2020 do 13,00 hod, alebo poštou od 11.2.2020 do 27.2.2020 na adresu:
   Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 • Súťažné podmienky a podklady je možné získať:

a./ v podateľni Obce Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č.160, prvé
     poschodie, dvere označené nápisom MATRIKA, v pracovných dňoch od
    11.2.2020 do 27.2.2020 v čase od 8,00 do 13,00 hod., okrem štvrtku –
    nestránkový deň.

b./ na internetovej stránke obce: www.michalnadzitavou.sk 

 • Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú
    vyhodnocovať dňa 28.2.2020. Otváranie obálok je neverejné.
 • Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Michal nad Žitavou. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 6.3.2020 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže a že bude schvalovaný Obecným zastupiteľstvom obce Michal nad Žitavou.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrh, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Obce Michal nad Žitavou a na internetovej stránke: www.michalnadzitavou.sk.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže bude nižšia ako je minimálna cena stanovená vyhlasovateľom súťaže a to je 2190,0 Eur.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. Odmietnutie predložených návrhov pod bodom 2.podbod 2.12 a 2.13. odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
 • Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže.
 • Výsledok vyhodnotenia súťaže – víťaz súťaže bude zverejnený v termíne do 6.3.2020 na internetovej stránke obce: www.michalnadzitavou.sk ako aj na úradnej tabuli Obce Michal nad Žitavou.
 • Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
 • Kritériom pre posudzovanie súťažných  návrhov je najvyššia ponúkaná cena.
 • Obsah súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí obsahovať:

 1. Návrh kúpnej zmluvy podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa bodu 1. podbodu 1.1. písm. b/ a d/  a bodu 1. podbodu 1.3.
 2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle bodu 2. podbodu 2.1.
 • Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže:
 1. Termín zverejnenia súťaže najneskôr –  10.2. 2020
 2. Termín prevzatia súťažných podmienok a pokladov od 11.2.2020 – 27.2.2020 v čase od 08,00 do 13,00 hod, okrem štvrtku nestránkový deň.
 3. Termín predkladania súťažných návrhov osobne od 11.2.2020 – 27.2.2020 v čase od 09,00 do 13,00 hod., poštou od 11.2.2020 – 27.2.2020
 4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov – 28.2.2020
 5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 6.3.2020
 6. Výsledok hodnotenia súťaže podlieha schváleniu OZ a to sa uskutoční cca 6.3.2020.

V Michale nad Žitavou …………………………                                     Ing. Peter Porubský
                                                                                                             starosta obce