Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na odpredaj časti pozemku

           zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 538 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmera 35 ma pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 778/63 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmera 18 m  nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad Žitavou, zapísaná na LV č. 1 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Michal nad Žitavou, 941 61  Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, kupujúci Roman Pilek 941 61 Michal nad Žitavou č. 204 .

ako

prípad hodný osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia,  že sa jedná o časť pozemku, ktorý žiadateľ využije pre verejný účel, ako priestor pred kaplnkou. Jedná sa len o obecné pozemky vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.   

                                                                                                 Ing. Peter Porubský

                                                                                                       starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli:       10. 10. 2021

Zverejnené na internetovej stránke www.michalnadžitavou.sk: 10.10.2021

Zvesené: 28.10.2021